تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه ازاد واحد آشتیان

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه ازاد واحد تنکابن

10.22034/iaar.2022.151101

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاهها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت انجام گرفت.سلامت مالی یکی از عوامل توسعه‌ی پایدار در هر کشور محسوب می‌شود. در ایران، علیرغم تلاش‌های زیاد برای ارتقاء سلامت مالی، این پدیده نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی در رابطه با شاخص‌های حاکمیت خوب، در طی سالیان اخیر روند نزولی نیز به خود گرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی پذیرفته شده در جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد که در تهران فعالیت دارند. 300 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردید. 225 پرسشنامه سالم برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع­آوری داده‌ها، پرسشنامه­‌های استاندارد بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه­ها تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. یافته ها: جذر میانگین استخراج شده هر متغیر پنهان، بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر است.

کلیدواژه‌ها