بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری

2 استادیار حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران

10.22034/iaar.2022.151105

چکیده

از آنجایی که افزایش ریسک غیر سیستماتیک می تواند موجب افزایش هزینه سرمایه برای شرکت گردد لذا در این شرایط مدیریت انگیزه بیشتری دارد تا سود را مدیریت نماید. با توجه به موارد گفته شده هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود می باشد. از جامعه‌ی آماری این پژوهش 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کمی تجزیه و تحلیل آماری شامل روش تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج پژوهش، نرم‌افزارهای Excel و Eviews مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتیجه به ‌دست‌ آمده از آزمون فرضیه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود اثر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها