تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه حسابداری ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران (* نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

10.22034/iaar.2022.151099

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تبیین تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران است. انتظار می­رود اخبار خوب و بد حسابداری که توسط گزارش­های مالی منتشر می­شوند، به دلیل وجود بار اطلاعاتی، بر روی رفتار سهامداران اثر بگذارند. رفتاری که آثار ناشی از آن را می­توان در نوسانات حجم معاملات سهام واحدهای گزارشگر دید. در این پژوهش برخلاف پژوهش­های مشابه، به جای انتشار پرسشنامه، با نظارت بر حجم معاملات، رفتار سهامداران را مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه مطالعه پژوهش حاضر، واحدهای فعالِ بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده­ها از طریق پایگاه اطلاعاتی ره­آورد نوین، سایت سازمان بورس و سامانه کدال استخراج شد. بر اساس غربالگری صورت گرفته، 124 واحدگزارشگر فعال از بین 649 واحدگزارشگر انتخاب شدند که در بازه زمانی 1390 تا 1395 زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت بودند. بر اساس نتایج، اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران و سرمایه­گذاران اثر می­گذارند. این در حالی است که سهامداران و سرمایه­گذاران دارای تورش­های رفتاری هستند و از الگوئی منطقی تبعیت نمی­کنند.

کلیدواژه‌ها