بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظنز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3 کارشناس رسمی دادگستری، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدرس دانشگاه

10.22034/iaar.2022.151106

چکیده

یک برند مکانیسمی است که سازمانها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می­نمایند. ارزش ویژه برند که از سال ۱۹۸۰ تبدیل به یک مفهوم بازاریابی شد، ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می­شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش ویژه هر برند با عملکرد مالی شرکتها می­باشد. لذا هدف فرعی این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند هر شرکت با ارتباطات سهام­داران (ذینعفان) آن شرکت می­باشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390-1394 جمع­آوری گردید. پس از انجام آزمونهای  آماری، روش اثرات ثابت انتخاب و همچنین به علت وجود ناهمسانی واریانس، مدل به روش GLS برآورد شد. نتایج نشان دهنده این است که ارزش ویژه هر برند دارای ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد مالی هر شرکت و کیفیت ارتباطات سهام­داران می­باشد.

کلیدواژه‌ها