حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

10.22034/iaar.2022.162389

چکیده

معاملات اشخاص وابسته از دید رفتار فرصت­طلبانه یا کارایی، می­تواند تخصیص بهینه منابع را به شکل سرمایه­گذاری و تامین مالی در واکنش به عملکرد گزارش شده، تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه­گذای و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نمونه آماری تحقیق شامل98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1396 می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش­های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت سرمایه­گذاری و تامین مالی خارجی به کیوتوبین تحت تاثیر معاملات اشخاص وابسته قرار نمی­گیرد ولی حساسیت سرمایه­گذاری به جریان نقد داخلی، با افزایش معاملات اشخاص وابسته افزایش می­یابد درحالی که حساسیت تامین مالی خارجی به جریان نقد داخلی ایجاد شده، با افزایش معاملات اشخاص وابسته، کاهش می­یابد که نشانگرتصور فرصت­طلبانه بودن معاملات اشخاص وابسته توسط سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان شرکت­ها است.

کلیدواژه‌ها