تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار، موسسه آموزش عالی پرندک

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و ریسک، دانشگاه خاتم

10.22034/iaar.2022.162391

چکیده

هدف: سودآوری شرکت‌ها و عوامل مؤثر بر آن از موضوعات مورد توجه در پژوهش‌های مالی و حسابداری هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و توانایی مدیریت بر سودآوری شرکت‌ها و همچنین تعیین چگونگی اثرگذاری هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیران می‌باشد. روش: در این پژوهش از داده‌های مالی 100 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1397 استفاده شده است. به منظور اندازه‌گیری سودآوری و هزینه‌های نمایندگی به ترتیب از نسبت بازده دارایی‌ها و معکوس نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها استفاده شده است. توانایی مدیریت نیز با استفاده از روش دو مرحله‌ای دمرجیان و همکاران (2012) اندازه‌گیری شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل پوششی داده‌ها و Eviews 10 انجام گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌ مربوط به هزینه‌های نمایندگی بر شاخص سودآوری تأثیر منفی و معناداری دارد، براساس پنل GMM (مدل پویا)، توانایی مدیریت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آتی دارد. از سوی دیگر، توانایی مدیریت تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری را تعدیل کرده و اثر منفی آن را بر شاخص سودآوری کاهش می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران توانا مهارت بیشتری در همسوسازی منافع خود با منافع سهامداران دارند و تضادهای نمایندگی شامل خطر اخلاقی، مدیریت سود، تفاوت افق زمانی و تمایل به نگهداری سود در شرکت‌های دارای مدیران توانا کمتر است..

کلیدواژه‌ها