رفتار بشردوستانه شرکت و کارایی سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

10.22034/iaar.2022.162392

چکیده

پژوهش حاضر درصدد مطالعۀ بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری است. رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعۀ مورد مطالعۀ این پژوهش را تشکیل می‌دهند. 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 برای نمونه انتخاب شد و با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تلفیقی، آزمون شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری رابطه ی مثبت وجود دارد. علاوه بر این، رابطه مثبت میان بشردوستی و کارایی سرمایه گذاری زمانی قوی تر است که شرکت در یک محیط سازمانی بهتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها