نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سنندج، گروه حسابداری، سنندج ، ایران

2 استاد حسابداری،دانشگاه تهران

3 استادیار حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین الملل کیش

4 استادیار علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ، ایران

10.22034/iaar.2022.162396

چکیده

از آنجا که مالیات بخش عمده ای از درآمد دولت را تشکیل داده و متداول‌ترین و مهم‌ترین روش تامین مخارج دولت برای تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی می‌باشد لذا بدون توجه به مالیات و عوامل مهم در اجتناب از پرداخت مالیات رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست.لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مولفه‌های فرهنگ مالیاتی است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و دارای روش توصیفی – همبستگی است. داده‌های این تحقیق شامل اطلاعات مالی شرکت‌های بورسی از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی فرضیات از مدل پنل‌دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد بین نرخ مالیاتی موثر پایین‌تر و زیر شاخص های فرهنگ مالیاتی (قوانین مالیاتی، جرائم و بخشودگی، آگاهی بخشی، عدالت اجتماعی)، با نوسانات نرخ مالیاتی در آینده مرتبط و نوسانات قیمت آتی سهام ارتباطی معنادار و مستقیم وجود دارد. از اینرو لازم است وجوه حاصل از فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات در زمینه سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا موجب افزایش جریان نقدی مورد انتظار آینده و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه ‌شود.

کلیدواژه‌ها