شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه قم

4 دانشگاه آزاد بابل، استادیار

10.22034/iaar.2022.162397

چکیده

موفقیت هرگونه مدل قیمت‌گذاری دارایی باید وابسته به‌تناسب انتخاب‌های واقعی در ارزش شرکت‌هایی باشد که بازده آنها در آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفته باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می‌باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پانل برآورد شده اند. نتایج نشان داد که اختیارات سرمایه‌گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تأثیرگذار می‌باشد. علاوه بر این بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما فرنچ با مدل اختیارات سرمایه‌گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولثون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی‌داری وجود داشته و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها