تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/iaar.2022.162399

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1389 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، تغییرات غیر منتظره وجه نقد متغیرمستقل و بازده مازاد متغیر وابسته در نظر گرفته شد. این پژوهش از پژوهش های کاربردی – توصیفی بوده و از نظر روش نیز در دسته پژوهش های همبستگی می باشد. تعداد شرکت‌های مورد بررسی 147 می باشد. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون‌های ناهمسانی واریانس، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد رابطه مستقیمی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد با بازده مازاد وجود دارد. به علاوه رابطه معکوس و منفی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد در تعامل شرایط عدم اطمینان اقتصادی و ویژه با بازده مازاد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها