تأثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/iaar.2023.172750

چکیده

هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده‌ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه‌ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می‌شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اصلانی، رقیه، (1396). "تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انتخاب سرمایه گذاری درحقوق صاحبان سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن.
 2. اصل، موسی، باباجانی، جعفر و کوه‌کن، علی، (1398). "تأثیر مالکیت نهادی بررابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار"، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 482-498.
 3. بولو، قاسم، مرفوع، محمد و قهرمانی، آرین، (1399). "تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(68)، 33-65.
 4. بهارمقدم، مهدی و جوکار، حسین، (1397). "اثرتعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در قیمت‌گذاری سهام"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(57)، 123-146.
 5. ﺛﻘﻔﻲ، ﻋﻠﻲ، ﺑﻮﻟﻮ، ﻗﺎﺳﻢ و محمدیان، ﻣﺤﻤﺪ، (1390)."ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ آزاد"، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 3،ش 2، 36-37.
 6. ثقفی، علی و بولو، قاسم، (1388). "هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگیهای سود"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره2 ،ص 3.
 7. ﺧﺎﮐﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، (1387). روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ، اﻧﺘﺸﺎرت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت کشور، ص 12-85.
 8. خدادادی، داوود و عرفان نیا، عبدالرحمن، (1399). "بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه‌گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار"، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (41)، 1-18.
 9. خدامی پور، احمد و امیری، اسماعیل، (1396)."هزینه‌ی معاملات سهام وقیمت سهام: نقش تعدیلی سرمایه گذاران نهادی"، مجله بررسی‌های حسابداری، دوره 4، ش 15، ص 45-66.
 10. خلیل زاده، سیدمحمدرضا، خطیری یانه سری، فاطمه و اسلامی مفیدآبادی، حسین، (1398). "تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهش درحسابداری وعلوم اقتصادی، سال سوم، ش 5، جلد1.
 11. خلیلی، محمد و فتحی، کاظم، (1389). "بررسی هزینه سرمایه ضمنی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مدیریت توسعه وتحول، 4، ص60-53.
 12. خوشکار، فرزین، گرجی زاده، داوود و کمالی، ریحانه، (1399). "بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (37)،70-91.
 13. داداشی، ایمان و نوروزی، محمد، (1399). "بررسی اثر میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه"، مجله دانش حسابداری، 11(1)، 135-157.
 14. رحمانی بجارسری، مرتضی، رازدار،محمدرضا و جوان، علی اکبر(1396)."ارتباط سرمایه گذاری با کیفیت اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره سوم، ش 4 ص 245 تا 255.
 15. رنگ‌زن مقدم، رقیه و لشگری، زهرا، (1397). "تأثیر سیاست‌های تقسیم سود سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری با تأکید برکیفیت گزارشگری مالی"، پژوهش‌های حسابداری مالی حسابرسی، سال دهم، ش 40، ص21-46.
 16. سرلک، ندا، ( 1398). "بررسی تأثیر افشاء داوطلبانه ونقش تعدیلی کنترل کیفیت داخلی برهزینه سرمایه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فیض الاسلام.
 17. شمس الدینی، کاظم، دانشی، وحید و فولادی سوادکوهی، فاطمه، (1398). "بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی‌های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام"، پیشرفت‌های حسابداری، 11 (1)، 201-228.
 18. عبدی، مصطفی، آقایی، محمدعلی، امینیان، ابولفضل و کاظمی علوم، مهدی، (1399). "ویژگیهای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی:آزمون تجربی نظریه وابستگی منابع"، دانش حسابرسی،۲۰ (۷۹).
 19. مهدوی، غلامحسین و رستگاری، نجمه، (1397). "کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی"، مدیریت دارایی و تامین مالی، 6 (3)، 117-132.
 20. نصیری، محمود و قائمی، محمدحسین، (1399). "افزایش سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی"، مجله دانش حسابداری، 11 (3)، 1-34.
 21. نمازی، محمد و خواجوی، شکرا، (1383). "سودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، ش 38، ص 93-119.
 22. یاراحمد خراسانی و مهدی، حیران ‌پورساچلی، (1394). "انواع ریسک و عوامل موثربرربسک سیستماتیک"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، hyranpour@gmail.com
 23. Aghaii, M.A., Sirghani, S., Orfizadeh, S.(2017),“The impact of free cash flow and growth opportunity on disclosure quality and stock return synchronicity”, Journal of Empirical Researches, 7(1), 121-140
 24. Beshkooh, M., & Keshavarz, F. (2018),“The relationship between the managerial overconfidence and stock price crash risk in firms listed in Tehran Stock Exchange”,Financial Management Strategy, 6(2), 192-217.
 25. Bonsall, S.B., Miller, B.P.(2017),“The impact of narrative disclosure readability on bond ratings and the cost of debt”,Review of Accounting Studies, 22 (2), 608-643.
 26. Dang,V.,Edward,L.,Yangke, L. & Cheng,Z.(2018),“Corporate debt maturity and stock price crash risk”,European Financial Management, 24(3),421-483.
 27. Harakeh, M., Edward, L., Martin, W.)2019(,“The differential impact of IFRS adoption on aspects of seasoned equity offerings in the UK and France”,Accounting in Europe, 16(1), 106-138.
 28. Hassan,Y.,Hijazi, R. and Naser,N.(2017),“Does audit committee substitute or complement other corporate governance mechanisms: evidence from an emerging economy”,Managerial Auditing Journal,Vol.32No.7,pp.658-681.
 29. Houcine,A.(2017),“The effect of financial reporting quality on corporate investment efficiency: Evidence from the Tunisian stock market”,Research in International Business and Finance,42,321-337.
 30. Houqe, Nurul & Ahmed, Kamran & Zijl, Tony. (2017),“Audit Quality, Earnings Management, and Cost of Equity Capital: Evidence from India: Audit Quality, Earnings Management, and Cost of Equity Capital”, International Journal of Auditing, 10.1111/ijau.12087.
 31. Kothari, S., A. Leone, & C. Wasley,(2005),“Performance matched discretionary accrual measures”,Journal of Accounting & Economics, 2005, 163–197.
 32. Le,Ha & Vo, Xuan Vinh & Vo,Thi. (2021),“Accruals quality and the cost of debt:Evidence from Vietnam”,International Review of Financial Analysis,10.1016/j.irfa.2021.101726.
 33. Lucas Adrianus Theodorus Maria Boons.(2018),“Financial reporting quality, cost of capital, and firm’s financing decisions”,
 34. Norouzi, M., Azinfar, K., Abbasi, E., Dadashi, I)2019(,“Designing a model and assessing the moderating role of management ability on the relationship between financial reporting readability and agent cost”, Journal of Financial Accounting Research, Forthcoming.
 35. Rao,Lanlan & Zhou, Liyun. )2019(,“Crash risk, institutional investors and stock return”,The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier, vol. 50(C).
 36. Roger Su ,and Z. Yang and A. Dutta. (2018),“Evidence From chinese iisted companies”, 8, No. 1, 90-102,
 37. Sebai, Saber. Mohamed Messai, and Fathi Jouini. (2014),“The quality of Accounting information and the cost of capital:The case of Tunisian companies ”, 9 No. 1, Nov. 2014,International Journal of Innovation and Applied Studies.
 38. Tahat, Y.A. Omran, M. (2020),“Does institutional ownership affect the value relevance of accounting information?”,International Journal of Accounting & Information Management, 28 No. 2, pp. 323-342.
 39. Tale Zari, M., & Abdollahi Kivani, S. M. (2018),“Investigating the impact of debt structure on the risk of falling stock prices in companies listed in Tehran Stock Exchange”, Fifth National Conference on Applied Research in Management and Accounting Tehran, (In Persian).
 40. Tsung,Yu Hsieh. Yung,Ming Shiu. Ariana chang.(2019),“Does institutional ownership affect the relationship between accounting quality and cost of capital”, journalhomepage,24(2019)327-334.

Xu, Zhaoxia.)2019(,“Economic Policy Uncertainty,Cost of Capital, and