بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در دوره‌های بحران‌های مالی شرکتی و فراشرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، ‏ واحد ایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

2 گروه حسابداری، ‏ واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/iaar.2023.172762

چکیده

هدف اصلی این ‏پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه‌بندی کیفیت افشا و ‏اطلاع‌رسانی در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان‌های‌نقدی‌عملیاتی در ارزیابی ‏عملکرد شرکت‌ها می‌باشد. ‏برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم‌وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا ‏غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. ‏فرضیه‌های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره ‏بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون ‏چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته‌است.‏ نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد که درحضور شاخص رتبه‌بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران ‏در‏‎ ‎تصمیم‌گیری‌ها و‎ ‎انجام سرمایه‌گذاری‌های خود حتی درشرایط وجود بحران‌های شرکتی و فراشرکتی ‏مصمم هستند و ‏درسنجش عملکرد چنین شرکت‌هایی معیار سودهرسهم بر معیار ‏جریان‌نقدی‌عملیاتی برتری مطلق دارد.‏ اما، درصورت عدم‌حضور شاخص رتبه‌بندی کیفیت افشا، طبیعتاً سهامداران به‌دلیل عدم‌اطمینان به‌وجود آمده در ارزیابی‌ها ‏احتیاط ‏بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی‌بر سودها به جریان‌های نقدی ‏عملیاتی تغییر ‏خواهندداد.‏

کلیدواژه‌ها


 1. ایزدی نیا، ناصر، غلامرضا منصورفر و موسی رشیدی خزایی (1394)، "درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع ‏مدیریت سود"، راهبرد مدیریت مالی، شماره 10، ص23‏

 

 1. پورزمانی، زهرا، آزیتا جهانشاد و هاشم کمالی رضایی، (1390)، "بررسی تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر بازده سهام"، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، دوره 23، شماره 89 ، ص37

 

 1. جهان‌گیر نیا، حسین، غزل السادات صدرائی، اکرم کریمی و پریسا محمد رحیمی (1396)؛ "آیا توانایی وجه نقد ‏عملیاتی برای اندازه گیری عملکرد شرکت در دوران درماندگی مالی افزایش می یابد؟" فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، انجمن حسابداری ایران، دوره3، شماره 3 (12)، ص461‏

 

 1. حسینی، سیدعلی، غلام‌رضا کرمی و حامد عمران، (1392)، "مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش‌بینی بازده سهام با توجه به چرخه عمر شرکت‌ها"، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال 2، شماره 7، ص149

 

 1. حیدرپور، فرزانه و زیبا خواجه محمود، (1393)، "رابطه بین ویژگی‌های پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده‌نگری در تصمیم‌گیری"، فصلنامه دانش تحلیل مالی اوراق بهادار، سال 7، شماره 22، ص25
 2. دارابی، رویا، وکیلی‎فرد، حمیدرضا‎ ‎ومسعود‎ ‎مشکین (1392). رابطه‏‎ ‎بین‎ ‎جریان‎ ‎نقدی‎ ‎عملیاتی‎ ‎و‎ ‎سود‎ ‎عملیاتی‎ ‎با‎ ‎بازده‎ ‎سهام‎ ‎شرکت‌ها‎ ‎وتاثیر‎ ‎عدم‎ ‎تقارن‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎روابط. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال‎ 6 ‎، شماره‎ ‎16، ص 1‏

 

 1. دستگیر محسن، علی‌حسین حسین‌زاده، ولی خدادادی و سیدعلی واعظ (1391)، "کیفیت سود در شرکت‌های درمانده ‏مالی"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره4، شماره1 (11)، ص1

 

 1. طالب نیا، قدرت‌اله (1395)، "اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‏تهران"، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران،‎ ‎دوره 8، شماره 30‎، ص88‏

 

 1. مشایخی، بیتا و علیرضا شریعتی ایوری، (1388)، "مقایسه سود و جریانات نقدی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت"، فصلنامه حسابداری مالی، سال 1، شماره 4، ص1

 

 1. میزری هرمزآبادی، مجید و رحمت الله نادری بنی، (1396)، "ویژگی‌های معاملات بازار سرمایه و اثر آن بر نحوه‌ی قیمت‌گذاری مدل‌های ارزش‌گذاری حسابداری"، فصلنامه حسابداری مالی، سال 9، شماره 34، ص71

 

 1. واعظ، سیدعلی و سیدصابر درسه (1397)، "بررسی‎ ‎تأثیر‎ ‎تخصص‎ ‎حسابرس‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎بر‎ ‎رابطه‎ ‎بین‎ ‎عدم‎ ‎شفافیت اطلاعات‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎خطر‎ ‎سقوط‎ ‎آتی‎ ‎قیمت‎ ‎سهام"، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران،‎ ‎شماره39‏‎ ‎، ص111‏

 

 1. Asquith, P., R. Gertner, & D. Scharfstein, (1994), “Anatomy of financial distress: An examination of junk bond issuers”, The Quarterly Journal of Economics, 109 (3): 625–658.

 

 1. Bates, T. W., K. Kahle, & R. M. Stulz, (2009), “Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to?”, The Journal of Finance, 64: 1985

 

 1. Bernard, V. L., & T. L. Stober, (1989), “The nature & amount of information in cash flows & accruals”, The Accounting Review, 64 (4): 624–652.
 2. Campbell, J., J. Hilscher, & J. Szilagyi, (2008), “Predicting financial distress & the performance of distressed stocks”, Journal of Investment Management, 9 (2): 14–34.

 

 1. Chan, K., Chan, L., Jegadeesh, N., Lakinishok, J. (‎2011). Earnings Quality and Stock Return. ‎Working paper University of Illinois at Urbana, Chapaign, Department of Finance, p. 50‎

 

 1. Chan, K., & N. Chen, (1991), “Structural & return characteristics of small & large firms”, The Journal of Finance, 46: 1467–1484.

 

 1. Chava, S., & A. Purnandam, (2010), “Is default risk negatively related to stock returns?”, The Review of Financial Studies, 23 (6): 2523–2559.

 

 1. Chien-Chiang Leea, Mei-Ping Chenb and Shao-Lin Ningc‏ ‏‎(2017) Why did some firms perform ‎better in ‎the global financial crisis? Economic Research, Taylor and Francis Group, 30(‎‎1), 1339–‎‎

 

 1. Dechow, P., (1994), “Accounting earnings & cash flows as measures of firm performance: The role of accruals”, Journal of Accounting & Economics, 18 (1): 3–42.

 

 1. George, T., & C. J. Hwang, (2010), “A resolution of the distress risk & leverage puzzles in the cross section of stock returns”, Journal of Financial Economics, 96: 56–79.

 

 1. Gordon, M.J., (1971), “Towards a theory of financial distress”, The Journal of Finance, 26: 347-356.

 

 1. Hirshleifer, D., K. Hou, & S.H. Teoh, (2010). Accrual anomaly risk or mispricing? Journal of ‎Finance, 5:201.‎

 

 1. Lee E. J., Robson G., Myung S.P., (2017), “Does the Ability of Operating Cash Flows to Measure ‎Firm‏ ‏Performance Improve during Periods of Financial ‎Distress?”, The Journal of ‎ACCOUNTING HORIZONS American Accounting Association, DOI: 10.2308/acch-51594, 31(1): 23–35.

 

 1. Livdan, D., H. Sapriza, & L. Zhang, (2009), “Financially constrained stock returns”, The Journal of Finance, 64 (4): 1827–1862.

 

 1. Whited, T., & G. Wu, (2006), “Financial constraints risk”, The Review of Financial Studies, 19 (2): 531–559.

 

 1. Zmijewski, M., (1984), “Methodological Issues relating to the estimation of financial distress prediction models”, Journal of Accounting Research, 22 (Supplement): 59–82.