ویژگی‌های تاریک شخصیت حسابرسان و تاثیر آنها بر ارزیابی ریسک تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/iaar.2023.172763

چکیده

در پی ابعاد گوناگون شخصیت و تاثیر آن بر حوزه­های متنوع سازمان، و بروز تعارض مسئله اصلی این مقاله شکل می­گیرد. در این راستا، سازه­های تاریک شخصیت به عنوان نقطه کانونی و ارتباط مستقیم آنها با ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب و همچنین از طریق میانجی­گری تعارض درک شده در میان 283 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است. به منظور بررسی سه­گانه­های تاریک، پرسشنامه­ جونز و پائولس (2014)، برای سنجش تعارض، پرسشنامه جین(1995) و به منظور ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب از پرسشنامه الیزابت و رابرت(2005)  استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده­ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار اسمارت پی­ال­اس-3 نتایج نشان دادند که ماکیاولیسم و خودشیفتگی حسابرس بر عملکرد وی از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار هستند، لیکن جامعه­ستیزی بر عملکرد حسابرس تاثیرگذار نیست. افزون بر این، ویژگی­های شخصیت ماکیاولیسم و خودشیفته حسابرس به واسطه تعارض درک شده بر ارزیابی ریسک تقلب اثرگذار نیستند، لیکن با میانجی­گری تعارض فاکتور تاریک جامعه­ستیزی بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار است. بنابراین مثلث تاریک شخصیت حسابرسان در انجام فعالیت های مرتبط با ارزیابی ریسک تقلب نتایج گوناگونی را به همراه می­آورد.

کلیدواژه‌ها


 1. امیری، سهراب و سپهریان آذر، فیروزه (1395). "روابط ابرازگری هیجانی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با صفات سه­گانه تاریک شخصیتی ( ماکیاولیسم، خودشیفته، ضداجتماعی)". فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا. دوره 2 شماره 55، 19-10.
 2. برهانی زاد، شبنم و عبدی، رضا (1396). "نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در پیش بینی صمیمیت و نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق". اندیشه و رفتار. دوره 11 شماره 45، تابستان، 27-17.
 3. تابش، زهره، عبدلی، محمدرضا، یاورپور، هوشنگ (1399). "بررسی هاله­ای بر کارراهه حرفه­ای حسابرس". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، بهار 99، شماره 45، 89-213.
 4. چاری، صادق و مجدی، علی اکبر (1395). "بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط". جامعه شناسی نهادهای اجتماعی. دوره 3 شماره 8، 131-97.
 5. خازن، آتنا و میرعباسی، جواد(1396). "ارزیابی ریسک تقلب". فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 39، 51-45.
 6. خواجوی، شکراله، دهقانی­سعدی، علی اصغر و روستا، منوچهر(1397). "بررسی نقش تعدیل­کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، پائیز 97، شماره 39، 57-74.
 7. رحیمیان، نظام الدین و طباطبائی­پوده(1392)، "استفاده حسابرسان از معیارهای غیرمالی در ارزیابی ریسک تقلب"، مجله حسابرس، شماره 67، آبان 1392.
 8. رسایی کشکوک، زهره. آهی، قاسم و منصوری، احمد (1397). " نقش سه­گانه­های تاریک شخصیت در ریسک­پذیری رفتاری و بی­تفاوتی اخلاقی دانش آموزان پسر". دو فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت. دوره 16 شماره 1، بهار و تابستان، 91-83.
 9. سعادت، سجاد. کلانتری، مهرداد و قمرانی، امیر (1396). " رابطه ویژگی­های شخصیت تاریک ( ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه ستیزی) با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان". دو ماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره 10 شماره 4، مهر و آبان، 262-255.
 10. صالحی، اله­کرم صالحی، قیصری، طاهر و تامرادی، علی،(1397)." تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه". فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره 1، شماره 4، جلد اول، 71-60.
 11. صفری، زهرا و موسوی کاشی، زهره(1397). "رابطه میان اثربخشی فردی حسابرس و خطا در ارزیابی ریسک تقلب". دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. دوره پائیز و زمستان شماره 6، 277-255.
 12. عدیلی، مجتبی، خدامی­پور، احمد، پورحیدری، امید(1399). "بررسی فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ­های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس". مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 2 شماره 46، 10-5.
 13. غلامرضایی، محسن و حسنی، محمد(1398). " تاثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه­ای حسابرسان مستقل." مجله دانش حسابداری. دوره دهم، شماره 2 تابستان ، پیاپی 37 43-37.
 14. محمدزاده، علی و عاشوری، احمد(1397)."مقایسه همبسته­های شخصیتی صفات ماکیاولیایی، خودشیفتگی و ضداجتماعی (مثلث تاریک شخصیتی) در الگوی سه عاملی". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. شماره 24، دوره 1، 55-44.
 15. مرادی، جواد، رستمی، راحله و زارع، رضا(1393). " شناسایی عوامل خطر موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت "، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره اول، بهار و تابستان، پیاپی 3-66، 173-141.
 16. مرادی، مهدی و افشارایمانی، یگانه السادات(1396). "رابطه بین هوش هیجانی، هوش­معنوی و عملکرد حسابرس" .پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره 35، 64-41.
 17. نجف­لو، محمود، زنگی آبادی، مصطفی و غلامی، پرویز(1396). " تاثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی"، دانش حسابرس، سال هفدهم، شماره 68، 279-261.
 18. نوشادی، امین، محمدی­ ملفرنی، عطااله، نوروش، ایرج و امینی، پیمان(1398). " بررسی رابطه بین هوش مالی مدیران و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلگری رفتار اخلاقی حسابرسان". فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هشتم، شماره30، تابستان، 263-237.
 19. یزدان شناس، مهدی و مطلبی مژده (1396). " نقش تیپ های شخصیتی کارکنان در رفتار مدیریت تعارض"، تحلیلی بر اساس روش ارزیابی خوشه . فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 9 شماره 33، زمستان، 126-145.
 20. Ayub Nailah, Suzan M. AlQurashi, Wafa A. Al-Yafi, Karen Jehn,(2017). “Personality traits and conflict management styles in predicting job performance and conflict”. International Journal of Conflict Management, Vol. 28 Issue: 5, pp.671-694.
 21. Akhtar Fatima, K.S.Thyagaraj, Niladri Das (2017), “The impact of social influence on the relationship between personality traits and perceived investment performance of individual investors: Evidence from Indian stock market”,International journal of Managerial Finance, Vol. 14 No. 1, pp. 130-148.
 22. Aprillia Windha, Nur Maharani Satia, (2021). “ The Dark Triad and Ethical Behavior”. 7th Regional Accounting Conference, Available online 19April 2021.
 23. Bedford Anna, Bugeja Marrtin, Ghannam Samir, Ma Nelson (2020). “The Quality of other assurance service supplied by accounting firms: Evidence from independent export reports”. International Journal of auditing” , onlinelibrary.wiley.com ,pp.40.-58.
 24. Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidiat Abiodun (2014). “Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies”. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 3, No. 6 pp118-138.
 25. Delroy Paulhus L. and Kevin Williams M.,2002; “The Dark Triad of personality: Narcissism,
  Machiavellianism, and psychopathy”, Journal of Research in Personality ,Vol.36 ,pp. 556-565.
 26. Elizabeth, A. P. & Robert J. R. (2005). “Fraud risk assessments and auditors professional skepticisim”, Managerial Auditing Journal, 20 Issue: 3, pp. 321-330.
 27. Gold Anna, Heilmann Melina, Pott Chridtane, Rematzki Johanna (2020), “ Do key audit matters impact financial reporting behavior? ”, International Journal of auditing” , onlinelibrary.wiley.com, pp. 232-244.
 28. Hajhoseiny, Soodeh, Fathi, Zadallah and Shafiei, Hossein, (2019). “Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious? ”, Iranian Journal of Management Studies(IJMS), Vol.12, No.3, Summer 2019, PP.451-479.
 29. Jiang, J.Y., Zhang, X. and Tjosvold, D. (2012), “Emotion regulation as a boundary condition of the relationship between team conflict and performance: a multi-level examination”, Journal of
  Organizational Behavior,
  34 No. 5, pp. 714-734.
 30. Jaffar, Nahariah, Salleh, Arfah, Mohd Iskandar, Takiah and Haron. Hasnah. (2006), “A conceptual discussion on the external auditor's personality and detection of froud”. European Journal of Social Sciences, 4 No.1, pp. 66-76.
 31. Jonason, P.K., Wee, S., Li, N.P., & Jackson, C. (2014). “Occupational niches and the Dark Triad traits”. Personality and Individual Differences, 69,pp. 119–123
 32. Le, H., Oh, I.S., Robbins, S.B., Ilies, R., Holland, E. and Westrick, P. (2011), “Too much of a good thing: curvilinear relationships between personality traits and job performance”, Journal of Applied Psychology, 96 No. 1, pp. 113-133.
 33. Prusik, Monika, and Sxulawski, Michat. (2019), “The Relationship Between the Dark Triad Personality Traits, Motivation at work, and Burnout Among HR Recruitment Workers”, Http://www.frontiersin.org/articles/3389/fpsyg.2019.01290/full. 07June 2019.
 34. Robbins, S.P, Judge ,T.A., & Sanghi, S. (2008), “Conflict types”, Pearson education, India. Organizational Behavior.
 35. Rogoza, Radoslaw and Ciecuich, Jan (2018). “Dark Triad traits and their structure”: An empirical approach , Current Psychology. Springer, Vol.10 No.6, pp.100-116.
 36. Salehi Mahdi, Rouhi Safoura, Usefi Moghadam Mohana, Faramarzi Faezeh (2021), “Managers' and auditors' narcissism on the management team's stability and relative corporate performance”, International Journal of Productivity and Performance Management,. Emerald Publishing Limited. Vol. ahead-of-print.
 37. Schotter, A. and Beamish, P.W. (2011), “Performance effects of MNC headquarters–subsidiary conflict and the role of boundary spanners”: the case of headquarter initiative rejection", Journal of International Management, 17 No. 3, pp. 243-259.
 38. Su Jau-ming, Lee, Shue- Ching , Sang Bing Tsai and Tzu-Li Lu (2016) “A comprehensive survey of the relationship between self-ifficacy and performance for the governmental auditoers”. Springer plus open, Vol 5, 508, pp.1-13.
 39. Young, S. M., ans Pinksy, D. (2006). “Narcissism and celebrity”. Journal of Personality Research, 40, pp.463-471.