بررسی تاثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

3 گروه آمار، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

10.22034/iaar.2023.172764

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تیپ­­های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان می‌باشد.
روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی پیمایشی می­باشد. روش گردآوری داده­ها از نوع میدانی کتابخانه­ای است. از پرسشنامه وین­ داین (2003) برای اندازه­گیری سکوت سازمانی، از پرسش­نامه بلومنتال (1985) جهت سنجش تیپ­های شخصیتی حسابرسان دووجهی (A و B) و از آزمون نئو جهت سنجش تیپ­های شخصیتی پنج‌وجهی حسابرسان بهره گرفته شد. به‌منظور پایایی پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و تمامی آن­ها تائید شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل می‌باشد. تعداد نمونه با توجه به کمینه مشاهدات لازم برای الگوی موردبررسی در الگوسازی معادلات ساختاری معادل بیش از 200 مشاهده برآورد گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد که تیپ­های شخصیتی حسابرس (A و B) بر ابعاد سکوت سازمانی (مطیع، تدافعی و نوع‌دوستانه) مؤثر می­باشند؛ لازم به ذکر است که اثر تیپ شخصیتی A نسبت به تیپ شخصیتی B بر روی تمامی ابعاد سکوت سازمانی بیشتر می‌باشد. نتایج نشان داد که تیپ­های شخصیتی پنج‌وجهی حسابرس بر سکوت سازمانی تدافعی مؤثر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تیپ‌های شخصیتی پنج‌وجهی حسابرس بر سکوت سازمانی مطیع مؤثر می­باشد. اثر روان رنجوری و برونگرایی بر روی سکوت سازمانی منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. بزرگ نیا، سیده فاطمه و عنایتی، ترانه. (1394). «رابطه سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه». اخلاق در علوم و فناوری، 4(9)، 1-10.
 2. حسینیان، س؛ و یزدی، س. (۱۳۷۸). «هدایت شغلی از طریق همخوانی شخصیت با محیط شغلی و هنجاریابی آزمون SDS طرح مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء.
 3. دامغانیان، حسین و روزبان، فرناز. (1394). «بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم». مطالعات رفتار سازمانی، 2(3)، 175-194.
 4. زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1390). «سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها». علوم مدیریت ایران، 3(21)، 77-104.
 5. شولتز، دوان. (1387). نظریه‌های شخصیت. مترجمان: کریمی، یوسف و همکاران، تهران: ارسباران، 10-25.
 6. عدیلی، مجتبی؛ خدامی­پور، احمد؛ پورحیدری، امید. (1399). «بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ­های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس». تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 46، 5-20.
 7. عظیم زاده پارسی، آرزو، حسینی مهر، علی و رحمانی، عذرا. (1390). «بررسی ارتباط بین مولفه‌های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان». روانشناسی تربیتی، 2(2)، 1-12.
 8. گلچی، ناهید؛ گلچی، نفیسه. (1400). «جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان». مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 39، 97-110.
 9. الوانی، سید مهدی، واعظی، رضا و هنرمند، روح الله. (1394). «نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی». مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، 22(79)، 1-26.
 10. Aksen, J.C., Helmiati, M.A. & Nofianti, L. (2018). "Organizational trust and organizational silence: the factors predicting organizational commitment". International Journal of Engineering and Technology, 17(3), 126-137.
 11. Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1991). "The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis". Personnel Psychology, 44, 89-103.
 12. Brinsfield, C.T. (2009). Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures, and examinations of related factors. Unpublished dissertation: The Ohio State University, 21(2), 32-48.
 13. Cooper, C. A., Knotts, H. G., McCord, D. M., & Johnson, A. (2012). Taking Personality Seriously: The Five-Factor, 39(7), 63-87.
 14. Deniz, N., Noyan, A., & Ertosun, Ö.G. (2013). "The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99(3), 691-700.
 15. Duygu, K. (2013). "Silence of Female Family Members in Family Firms". International Journal of Business and Social Science, 23(2), 108-117.
 16. Fisher, R.T. (2001). "Role stress, the Type A behavior pattern, and external auditor job satisfaction and performance". Behavioral Research in Accounting, 13, 143-170.
 17. Gambarotto, F., & Cammozzo, A. (2010). "Dreams of silence: Employee voice and innovation in a public sector community of practice". Innovation, 12(2), 166-179.
 18. Gundry, L.C., & Liyanarachchi, G.A. (2007). "Time Budget Pressure Auditors' Personality Type and the Incidence of Reduced Audit Quality Practices". Pacific Accounting Review, 19(2): 125-152.
 19. Hafnidar, C.L. (2013). "The Relationship among Five Factor model of Personality. Spirituality and Forgiveness". International Journal of Social Science and Humanity. 3(2), 32-53.
 20. Henriksen, K., & Dayton, E. (2006). "Organizational silence and hidden threats to patient safety". Health services research, 41(4), 1539-1554.
 21. John, E., Buckner, V., Christopher M.C., & Tilman L.S. (2012). "The Five Factor Model of personality and employees excessive use of technology". Computers in Human Behavior, 28(4), 1947-1953.
 22. Judge, T.A., & Martocchio, J.J. (1997). "Five-Factor Model of Personality and Employee Absence". Journal of Applied Psychology, 82(5), 745-755.
 23. Kilnic, E., & Ulusoy, H. (2014). "Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them". Business Management Dynamics, 3(11), 25-34.
 24. Knights, J., Kennedy, A., & Jean, B. (2005). "Psychological contract violation: impacts on job satisfaction and organizational commitment among senior publicservants". Applied H.R.M. research, 10(2), 57-72.
 25. Korsgaard, M.A., Meglino, B.M. & Lester, S.W. (1997). "Beyond helping: do other oriented values have broader implications in organizations?" Journal of Applied Psychology, 82, 160-77.
 26. Menk, K.B. (2011). The Impact of Materiality, Personality Traits, and Ethical Position on Whistle-Blowing Intentions PhD Dissertation, James Madison University, Harrisonburg, 72-89.
 27. Miller, J. G. (1972). "Living systems: The organization". Behavioral Science, 17(1), 1-82.
 28. Mohd Nor, M.N. (2011). Auditor Stress: Antecedents and Relationships to Audit Quality. PhD Thesis, Edith Cowan University, Australia, 11(4), 234-249.
 29. Pinder, C. C., & Harlos, K.P. (2001). "Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice". Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331–369.
 30. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. & Bachrach, D.G. (2000). "Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research". Journal of Management, 26, 513- 63.
 31. Shojaie, S., Zaree Matin, H., & Barani, G.H. (2011). "Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it". Social and Behavioral Sciences, 30(2), 1731-1745.
 32. Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. (2003). "Conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs". Journal of management studies, 40.
 33. Wang, Y.D., & Hsieh, H.H. (2013). "Organizational ethical climate, perceived organizational support, and employee silence: A cross-level investigation". Human Relations, 66(6), 783-802.

Zehir, C., & Erdogan, E. (2011) "The Association between Organizational Silence and Ethica Leadership through Employee Performance". Procedia Social