برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحدقائمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/iaar.2023.172765

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت معناداری برداشت بازار از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته پژوهش ها کاربردی-توسعه ای قرار دارد. جامعه آماری را صورت های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تشکیل داده اند که حجم نمونه با بررسی گزارش حسابرسی و صورت های مالی این شرکت ها و بررسی تعدیلات سنواتی، کیفیت واقعی حسابرسی اعضای جامعه ارزیابی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که 42 شرکت مورد بررسی فاقد تعدیلات سنواتی بوده اند. در نتیجه صورت های مالی 48 شرکت که دارای تعدیل سنواتی بوده، مورد اسنادکاوی قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت واقعی حسابررسی استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط امیری و همکاران (1398) تایید شده و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و کای اسکوار استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدزاده، طه، (1395)، "چرخش اجباری حسابرس"، فصلنامه پژوهش حسابداری، مقاله2، دوره6، شماره2.صفحه17-40.
 2. احمدی، فائق، (1393)، "شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی"، حسابدار رسمی، شماره 25.صفحه 40-53.
 3. امیری فرهاد، جعفری علی، عباسیان فریدونی محمد مهدی، (1398)، "برداشت بازار از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی و ارائه الگوی کیفیت حسابرسی در ایران"، پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
 4. بنی مهد، بهمن، مرادزاده فرد، مهدی و زینالی، مهدی، (1391)، "اثر حق الزحمه بر اظهار نظر حسابرس، مجله حسابداری مدیریت، مقاله4، دوره5، شماره4. صفحه41-54.
 5. پاک روان، لقمان. (1391). گذری بر مفهوم کیفیت حسابرسی. مجله دنیای اقتصاد، شماره 2777.ص22-32.
 6. تقی پور، ملیحه. حیدری، علی اکبر. جوانمردی، محمدحسین، (1398)، "ارزیابی ادراک کاربران، بر اساس هندسه منظم و نامنظم سازماندهنده فضا"، مجله مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 29 ‏صفحه - از 89 تا 99.
 7. حساس یگانه، یحیی، اذین فر، کاوه، (1389)، "رابطه بین کیفیت واندازه مؤسسه حسابرسی"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 17، شماره 61. صفحه85-98.
 8. خلعتبری لیماکی، عبدالصمد، احمدی استانه، رسول، (1392)، "حسابرسی مبتنی بر ریسک"، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مقاله 482.صفحه24.
 9. روحی، علی، ایمانزاده، پیمان، (1388)، "بررسی دلایل تغییر حسابرسان"، فصلنامه پژوهشهای حسابداری، مقاله8، شماره4.صفحه185-198.
 10. شوروزی، محمدرضا، خلیلی، محسن، (1394)، "ارتباط بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت"، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، مقاله8، دوره7، شماره25.صفحه127-145
 11. صلاحی نژاد، مریم، فارسیجانی، راضیه، 1393.حسابرسی داخلی وچالشهای برون سپاری.دانش حسابرسی، 1(1)37-44.
 12. علوی، سیدمحمد، قربانی، بهزاد، (1394)، "بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداری ایران"، مجله دانش حسابرسی، شماره60. صفحه47-70.
 13. مسافری نژاد مقدم، فاطمه، (1398)، "تاثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت حسابرسی"، مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 13 ‏صفحه 354 تا368.
 14. مشایخ، شهناز، شمس، زهرا، (1397)، "رابطه کیفیت حسابرسی وارتباط ارزش سود وارزش دفتری سرمایه با نگاهی بر رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره38.صفحه39-54.
 15. Committee on Basic Auditing Concepts, (1973), “a Statement of Basic Auditing Concepts, Sarasota”, Fla.: American Accounting Association, p. 2.
 16. Dang, Li, (2004), “assessing actual audit quality”, PHD Thesis, Drexel University .
 17. De Angelo. E ,(1983), “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of accounting and finance and economics, Vol 3 . No 3 PP 183-199.