تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی باتوجه به نقش میانجی قضاوت حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2022.179247

چکیده

هدف، بررسی تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی با توجه به نقش میانجی قضاوت حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد جامعه آماری برابر 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 297 نفر تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. جهت بررسی روابط علّی از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شده است. یافته ها حاکیست که هویت حسابرسان و قضاوت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین هویت حسابرسان بر قضاوت حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. و قضاوت حسابرسان در تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. الیاسی نبی اله، کردنائیج اسداله، خداداد حسینی حمید، احمدی پرویز(1395) "مفهوم پردازی تجاری سازی خدمات مالی"، . دانش حسابرسی، ۱۶ (۶۵) :۱۲۱-۱۴۲.
 2. برزیده فرخ، باباجانی جعفر، عبدالهی احمد(1397) "طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد". دانش حسابرسی. ۱۳۹۷; ۱۸ (۷۱) :۵-۳۶
 3. بختیاری, عباس, حجازی, رضوان, جرجرزاده, علیرضا. (1400). "شناسایی عوامل موثر بر ویژگیهای روانشناختی حسابرسان در قضاوت حسابرسی". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37), 143-158.
 4. حیرانی, فروغ, وکیلی فرد, حمید رضا, رهنمای رودپشتی, فریدون. (1396). "حرفه‌ای‌گرایی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، 1-12.
 5. حیرانی فروغ، وکیلی فرد حمیدرضا، بنی مهد بهمن، رهنمای رودپشتی فریدون. (1396) "تاثیر ویژگی های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم". دانش حسابرسی. ۱۳۹۶; ۱۷ (۶۷) :۷۱-۹۸
 6. خوش طینت, محسن, بستانیان, جواد. (1386). "قضاوت حرفه ای در حسابرسی". مطالعات تجربی حسابداری مالی, 5(18), 25-57.
 7. رویایی رمضانعلی، یعقوب نژاد احمد، آذین فر کاوه، (1393)، "ارتباط بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل"، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(22).
 8. سعیدی گراغانی مسلم، ناصری احمد (1396). "تاثیر تیپ شخصیتی بر قضاوت حرفه ای حسابرس در تخصیص بودجه زمانی به حسابهای حاوی برآورد". دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. ۲ (۳)، ۱۶۹-۱۸۴.
 9. سعیدی گراغانی، مسلم، ناصری، احمد. (1396). "تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه ای حسابرس". پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36)، 111-130.
 10. عبداللهی، احمد و مفرد، آزاده(1394) "هویت سازی حسابرسان نسبت به مشتریان: اثرات آن بر کیفیت حسابرسی"، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، آزاد شهر.
 11. گنجی، محمد و نعمت اللهی، زهرا و طاهری، زهرا. (۱۳۸۹). "رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی"، مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره ۴۰، صص ۱۲۳- ۱۴۴.
 12. مرشدی زاد، على و احمدلو، کاووس. (۱۳۹۲). "سازگاری هویت ملی و هویت اسلامی در پرتو سند چشم انداز، چکیده مقالات همایش ملی الگوی هویت اسلامی- ایرانی در چشم انداز ۱۴۱۵"، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
 13. مرشدی زاد، علی و غفاری، زاهد و قادرزاد، هیرش، (۱۳۸۹). "بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کردزبان"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره ۸، صص ۷۵-۱۰۱.
 14. ولیان حسن، صفری گرایلی مهدی، حسن پور داوود. (1399) "هویت حرفه‌ای و سازمانی حسابرسان و تجاری‌سازی در مؤسسات حسابرسی". دانش حسابرسی. ۲۰ (۷۸) :۳۵۶-۳۹۱.
 15. Arrami, N. , & QingXiang, Y (2021). "The role of moral identity in auditor’s ethical decision making". International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 10(2), 157–169. https://doi. org/10. 20525/ijrbs. v10i2. 1051
 16. Aquino, K. , & Reed, A. II. (2002). "the self-importance of moral identity". Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1423–1440. https://doi. org/10. 1037/0022-3514. 83. 6. 1423
 17. Bauer, Tim D. (2015), "The Effects of Client Identity Strength and Professional Identity Salience on Auditor Judgments", The Accounting Review, January, Vol. 90, Issue 1, pp. 95-114
 18. Brante, T. (2005). "Om begreppet och företeelsen profession". Tidskrift för Praxisnära forskning (1), 1-13. Division of Sociology, Högskolan i Borås.
 19. Broberg, P. , Umans, T. , Skog, P. , Theodorsson, E. (2018). “Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit frms”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 31 Issue: 2, pp. 374-399, https://doi. org/10. 1108/AAAJ-02-2014-1607.
 20. Carrington, T. , Johed, G. , and Öhman, P. (2011). "The organisational context of professionalism in auditing". Paper presented at Critical Perspectives on Accounting conference, Clearwater, Florida, US
 21. Chesser, D. L. , Moore, C. W. and Conway, L. G. (1994), “Has advertising by CPA’s promoted a trend toward commercialism?”, Journal of Applied Business Research, Vol. 10 No. 2, pp. 98-105.
 22. Ding, Y. , Hellmann, A. , De Mello, L. (2017). "Factors driving memory fallibility: A conceptual framework for accounting and finance studies". Journal of Behavioral and Experimental Finance, Volume 14, June, pp. 14-22.
 23. Fogarty, T. J. (1992). "Organizational Socialization in Accounting Firms: A Theoretical Framework and Agenda for Future Research", Accounting, Organizations and Society, 17, 129-149. https://doi. org/10. 1016/0361-682(92)90007-F
 24. Freidson, E. (2001). "Professionalism: The third logic". Chicago: University of Chicago Press.
 25. Gendron, Y. and Spira, L. F. (2010), “Identity narratives under threat: a study of former members of Arthur Andersen”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 35 No. 3, pp. 275-300.
 26. Hannah, S. T. , Avolio, B. J. , & May, D. R. (2011). "Moral maturation and moral conation: A capacity approach to explaining moral thought and action". The Academy of Management Review, 36(4), 663–685. https://doi. org/ 10. 5465/amr. 2010. 0128
 27. Heckman, D. R. , Steensma, K. H. , Bigley, G. A. , and Hereford, J. F. (2009). "Effects of organisational and professional identifcation on the relationship between administrators’ social influence and professional employees’ adoption of new work behaviour". Journal of Applied Psychology, 94(5): 1325-1335
 28. Joosten, A. , Dijke, M. V. , Hiel, A. V. , and Cremer, D. D. (2015). "Out of Control!? How loss of self-control influences prosocial behavior: the role of power and moral values". https://doi. org/10. 1371/journal. pone. 0126377
 29. Kinney, W. R. (1999). "Auditor Independence: A Burdensome Constraint or Core Value?" Accounting Horizons 13 (1): 69-75.
 30. Lapsley, D. K, & Lasky, B. (2001a). "Chronic accessibility of virtue-trait inferences: A social-cognitive approach to the moral personality". Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis.
 31. Lapsley, D. K, & Lasky, B. (2001b). "Prototypic moral character. Identity, 1 (4): 345-63. https://doi. org/10. 1207/S1532706XID010403
 32. Lapsley, D. K. (1998). "An outline of a social-cognitive theory of moral character". Journal of Research in Education, 8: 25-32
 33. Lehnert, K. , Park, Yh. & Singh, N. (2015). "Research Note and Review of the Empirical Ethical Decision-Making Literature: Boundary Conditions and Extensions". J Bus Ethics 129, 195–219. https://doi. org/10. 1007/s10551-014-2147-2
 34. Nelson, M. W. )2009(. "A model and literature review of professional skepticism in auditing". Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28(2): 1-34.
 35. Reynolds, S. J. , & Ceranic, T. L. (2007). "The effects of moral judgment andmoral identity on moral behavior: An empirical examination of themoral individual". Journal of Applied Psychology, 92, 1610 –1624. https://doi. org/ 10. 1037/0021-9010. 92. 6. 1610
 36. Trevino, L. (1986). "Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model". The Academy of Management Review, 11(3), 601-617. https://doi. org/10. 2307/258313