شناسایی چالش‌های توسعه فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای حسابداری و ارائه راهکار برای برون‌ رفت از وضع موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، ایران

10.22034/iaar.2023.179295

چکیده

هدف: شناسایی چالش‌های توسعه فعالیت تشکل‌های حرفه ای حسابداری در ایران ازنظر صاحبنظران و خبرگان حرفه .
روش:  در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر تحلیل تم استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان حرفه حسابداری مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و چالش‌های توسعه فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای حسابداری احصاء گردید و در انتها دیدگاه‌های ذهنی خبرگان درخصوص راهکارهای لازم برای برون‌رفت از وضع موجود ارائه شد که دربرگیرنده تدابیر درون‌سازمانی و تدابیر برون‌سازمانی است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه منجر به دستیابی به پنج تم اصلی (کم‌توجهی به حرفه حسابداری، کم‌رنگ شدن اخلاق حرفه‌ای، سایه سنگین دولت بر سر تشکل‌های حرفه‌ای، افول تدریجی تشکل‌های حرفه‌ای و راهکارهای لازم برای برون‌رفت از وضع موجود) از شانزده تم فرعی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیانگر این است که حرفه حسابداری و خدمات آن درست به جامعه معرفی نشده، اخلاق حرفه‌ای عموماً رعایت نمی‌گردد، حساب‌خواهی و حساب دهی جایگاهی ندارند، دولت بجای نظارت ، در امور تشکل‌ها دخالت می‌نماید، وجود حرفه حسابداری چندان ملموس نیست، حرفه و حاکمیت هریک باید برای اعتلای حرفه حسابداری تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. بخت‌آزمای بناب، محمد؛ منظرخراسان، حجت (1396). "بررسی روش تحلیل مضمون در تحقیقات با رویگرد کیفی". سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
 2. بشارتی، محمدعلی (1389). "حسابداران رسمی در برابر چالش‌های درونی و بیرونی". فصلنامه حسابدار رسمی، 12(8)، 60-63
 3. درباری، غلامرضا (1377). "نقش حسابداری در توسعه اقتصادی". ماهنامه تدبیر، 10 (81)، 43-41
 4. سپاسی، سحر؛ بیات، مرتضی؛ میراشرفی، زهرا (۱۳۹۷). "پارادایم های فکری حسابداری". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 28، ۴۷-۶۰ .
 5. غلام‌زاده، مهدی (1387). "چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران". ماهنامه اقتصادی بورس، 72، 41-51
 6. فخاری، حسین؛ امیری، اسماعیل (۱۳۹۹). "علل و پیامدهای خرید اظهار نظر حسابرس". مطالعات حسابداری و حسابرسی ، انجمن حسابداری ایران، 36، ۲۶-۵ .
 7. ملک آرایی، نظام الدین (1383). "مروری بر تاریخچه حسابداری و حسابرسی در ایران". ماهنامه حسابدار، 163، 3-7.
 8. وادی زاده، کاظم (1390). "چالش‌های حسابرسی در ایران". روزنامه دنیای اقتصاد، 2460، 25-34.
 9. Aizsila, I., & Ikaunieks, R. (2014). “Changes and challenges facing the audit profession in Latvia”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 627-632.
 10. Anderson, M., & Walker, S. P. (2009). “All sorts and conditions of men’: the social origins of the founders of the ICAEW”. The British Accounting Review, 41(1), 31-45.
 11. Braun, V., & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”.  Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
 12. Dauda, I. A., Ombugadu, B. A., & Aku, S. U. (2015). “Threats and challenges to accounting profession: a draw back to the development of accounting practices in Nigeria”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences5(4), 96-104.
 13. Dyball, M. C., Poullaos, C., & Chua, W. F. (2007). “Accounting and empire: Professionalization-as-resistance: The case of Philippines”. Critical Perspectives on Accounting18(4), 415-449.
 14. Emery, M., Hooks, J., & Stewart, R. (2002). “Born at the wrong time? An oral history of women professional accountants in New Zealand”. Accounting History, 7(2), 7-34.
 15. Evans, E., Burritt, R., & Guthrie, J. (2012). “Emerging Pathways for the Next Generation of Accountants”. Sydney: Institute of chartered Accountants in Australia.
 16. Ghattas, P., Soobaroyen, B. T., Marnet, O. (2020). “Charting the development of the Egyptian accounting profession (1946–2016): An analysis of the State-Profession dynamics”. Critical Perspectives on Accounting, 27(13), 13-15.
 17. Gillis, P. (2014). “Challenges facing the accounting profession in China”. The Accounting Profession’s Engagement with Asia, Chartered Accountants Australia, New Zealand, Sydney, 75-85.
 18. Hines, R. D. (1988). “Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality”. Accounting, Organizations and Society, 13(3), 251-261.
 19. McKeen, C. A., & Richardson, A. J. (1998). “Education, employment and certification: an oral history of the entry of women into the Canadian accounting profession”. Business and Economic History, 27(2), 500-521.
 20. Mihret, D. G., & Bobe, B. J. (2014). “Multiple informal imperial connections and the transfer of accountancy to Ethiopia (1905 to 2011)”. Accounting History, 19(3), 309-331.
 21. Miranti, P. J. (1988). “Professionalism and Nativism: The Competition of Securing Public Accountancy Legislation in New York during the 1890s”. Social Science Quarterly, 69(2), 361.
 22. Poullaos, C. (2009). “Professionalization”. In Edwards, J. R., & Walker, S. P. (Eds.). The Routledge companion to accounting history. Routledge, 247-73.
 23. Richardson, A. J. (1989). “Professionalization and intra professional competition in the Canadian accounting profession”. Work and Occupations, 14(4), 591-615.
 24. Richardson, A. J., & MacDonald, L. D. (2002). “Linking international business theory to accounting history: implications of the international evolution of the state and the firm for accounting history research”. Accounting and Business Research, 32(2), 67-77.
 25. Romanus, O. O., & Arowoshegbe, A. (2014). “The challenges of accounting education: The Nigerian experience”. Accounting and Finance Research3(2), 129-137.
 26. Tomlinson, J. W. (2013). “The joint venture process in international business: India and Pakistan”. MIT Press.
 27. Wyatt, A. R. (2004). “Accounting Professionalism: They Just Don’t Get It”. Accounting Horizons, 18(1), 45 – 53.
 28. Zainuddin, Z. N., & Sulaiman, S. (2016). "Challenges faced by management accountants in the 21st century". Procedia Economics and Finance, 15 (37), 466-470.