سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی رشته مدیریت مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، واﺣﺪ تهران مرکز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت مالی، واﺣﺪ اسلامشهر، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، اسلامشهر، ایران

10.22034/iaar.2023.179298

چکیده

 این پژوهش به بررسی سرایت­پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده پرداخته است. سرایت­پذیری تلاطم بازده ارز واقعی (دلار) و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص از روش تحلیل بردار خودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم­یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده­های استفاده شده در این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت­کوین بوده که در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع­آوری و سپس با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم­یافته چند متغیره نامتقارن (CCC) مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفته­اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه­بندی تحقیقات براساس ماهیت، روش و جهت به ترتیب اثبات­گرایی، همبستگی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می­گردد. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه سرایت­پذیری نوسانات ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می­نماید. به­عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت­پذیری تلاطم بازده ارز مجازی و بازده ارز واقعی بصورت تک سویه و از بازده ارز مجازی به بازده ارز واقعی مورد تایید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، زانیار و فرهانیان، سید محمدجواد (1393). "اندازه گیری ریسک سیستمی با رویکرد MES و Covar در بو رس اوراق بهادار تهران" فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7(26)، 3-22.
 2. پور یعقوبی، هادی و اشرفی، یکتا (1399). "سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران" فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال نهم. (34)، 277-293
 3. ذوالفقاری، مهدی، سحابی، بهرام، مهرگان، نادر و سارنج، علیرضا (1393). "بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها" فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. ۱۹ (۴) :۳-۳۴
 4. سلیمانی پور، محمدمهدی، سلطانی نژاد، حامد و پورمطهر، مهدی(1396). "بررسی فقهی پول مجازی" تحقیقات مالی اسلامی. بهار و تابستان، صص 167-192.
 5. سیدحسینی، سیدمحمد، ابراهیمی، سیدبابک و باباخانی مسعود (1392). "مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت" مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. دوره 4، (15)، 125-145
 6. شعرایی، سعید و ثنایی اعلم، محسن (1389). "بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند." پژوهش های حسابداری مالی4 (6) : 173-186.
 7. فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث و دهقان جبار آبادی، شهرام (1397). "بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرایند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته" فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال دوم، شماره چهارم (پیاپی 7)، 54-33.
 8. مقدم، عبدالکریم و واحدمقدم، حسین (1395). "بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران. شماره 29، 22-41
 9. محمدی شاد، حمید، معدنچی زاج، مهدی و کیقبادی، امیررضا (1400). "سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH ." فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. (47) ، 470-490
 10. نوروزی‌فر، طاهره، سهیلی، کیومرث و فتاحی، شهرام (1395). "سرایت‌پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی: رویکرد وابستگی اکستریمال" پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد دانشگاه رازی. (45)، 1 - 17
 11. نیکومرام، هاشم، پورزمانی، زهرا و دهقان، عبدالمجید (1393)." سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 3(11): 179-
 12. V, Pedersen.L.H, Philippon.T, and Richardson.M. (2017)." Measuring systemic risk. The Review of Financial Studies". 30(1), 2-47.
 13. T, and Brunnermeier. M. K. (2016). "CoVaR". The American Economic Review, 106(7), 1705-1741.
 14. Alijani, M., Banimahd, B., Madanchi, M. (2019). "Study and Research on the Six-Year Process of Bitcoin Price and Return". Advances in Mthematical Finance and Applications, 4(1), 45-54.
 15. Bank for International Settlements (BIS). (1994). "64th Annual Report". Basel, Switzerland: BIS.
 16. Bekaert, G., Ehrmann, M., Fratzscher, M. & A. Mehl (2014). "The global crisis and equity market contagion", The Journal of Finance, 69(6): 2597-2649.
 17. Bekaert, G., Harvey, C.R., (2003). "Emerging markets finance". J. Empir. Financ. 10, 3–55.
 18. Billio, M. Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). "Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors". Journal of financial economics, 104(3), 535-559.

 

 1. Calvo, S., and Reinhart, C. M. (1996). "Capital flows to Latin America: Is there evidence of contagion effects".Institute for International Economics, Washington, D.C. 1-36
 2. Dornbusch, R., Park, Y., and Claessens, S. (2000). "Contagion: understanding how it spreads". The World Bank Research Observer. 15,177–197.
 3. Forbes, K. J. & R. Rigobon (2002), "No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements".The journal of Finance, 57(5): 2223-2261.
 4. Hong Nguyen, Thai Vu., Thanh Nguyen, Binh., Son Nguyen Kien., Pham Huy. (2019). "Asymmetric monetary policy effects on cryptocurrency markets". Research in International Business and Finance. (4). 335-339.
 5. Hu, Albert and Parlour, Christine A. and Rajan, Uday, (2018). "Cryptocurrencies: Stylized Facts on a New Investible Instrument". Financial Management, Volume 48, 1049-1068
 6. Kodres, L. E., and Pritsker, M. (2002). "A rational expectations model of financial contagion". Journal of Finance 57, 769-799.
 7. Platanakis, E. Urquhart, A, (2019). "Portfolio management with cryptocurrencies:The role of estimation risk".Economics Letters,177,76-80
 8. Poon, S. H., & Granger, C. W. J. (2003)."Forecasting volatility in financial markets: A Review". Journal of Economic Literature, 41(5): 478-539.
 9. Smaga, P. (2014). "Concept of Systemic Risk. SRC Special Paper". Published by Systemic Risk Center, 5.
 10. Spierdijk, L., Bikker, J. A. & P. van den Hoek (2012), "Mean reversion in international stock markets: an empirical analysis of the 20th century", Journal of International Money and Finance, 31(2): 228-249.