الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22034/iaar.2023.179302

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارائه الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ لایه‌های سیطره مدیریت شرکای حسابرسی می‌باشد.
روش: این پژوهش از نظر نتیجه، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد و از نظر نوع داده، جزء پژوهش‌های پژوهش ترکیبی است، زیرا در بخش کیفی از طریق غربالگری نظری براساس روش تحلیل فراترکیب، این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه‌های اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و مضامینِ سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی می‌باشد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس قطبی براساس روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، الگویی از تعیین مهمترین عللِ اختلال سایکودینامیک در حسابرسان را مورد بررسی قرار دهد. جامعه هدف در بخش کیفی  ‍۱۲ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و جامعه هدف در بخش کمی ۱۸ نفر از حسابرسان دارای تجربه‌های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که براساس نمونه‌گیری همگن و هدفمند انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۵ مولفه  زمینه‌ای اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و  ۶ مضمون لایه‌های سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی حکایت دارد.
نتیجه گیری:  نتایج نشان داد، مهمترین سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی، سیطره‌ی قدرت رفتار آمرانه شریک حسابرسی بود که سببِ تحریک علل انگیزشی در تقویت اختلال سایکودینامیک می‌گردد. در واقع نتایج کسب شده گویایی این موضوع است که حسابرسان باتوجه به فشارهایی که در محیط کاری خود همچون انحصارطلبی شریک حسابرسی متحمل می‌شوند، انگیزه‌های شغلی خود را به مرور از دست می‌دهند و این موضوع باعث می‌گردد تا زمینه بروز اختلال از نوعی روان‌پویایی برای حسابرسان ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. تابش، زهره.، عبدلی، محمدرضا.، یاورپور، هوشنگ. (1399). ''بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس''، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 12(45): 89-112.

 

 1. خداوردی، محمدمهدی.، گرجی، محمدباقر.، نصیری، مجید.، رستگار، عبدالغنی. (1399). ''ارائه الگوی اولویت‌های پیشگیری قلدری سازمانی: رویکرد فراگیر تفسیری-ساختاری''، مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(3): 485-515

 

 1. خوشکار، فرزین.، جدیری، مسعود.، لویمی، رضا. (۱۳۹۸). ''عوامل ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و نقش آن بر عملکرد آن‌ها''، نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، ۹(۴): ۳۳-۴۲.

 

 1. سام‌دلیری، بهنام.، آذین‌فر، کاوه.، نبوی‌چاشمی، سیدعلی. (1400). ''تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه‌ای حسابرس برمبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی''، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 13(52): 131-146

 

 1. سیف، الهین.، زادهت، حسن. (۱۳۹۸). ''بررسی تاثیر ابعاد بدگمانی سازمانی بر قلدری محیط‌کار''، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 10(1): 167-183.

 

 1. عبدلی، محمدرضا.، ولیان، حسن.، بیگم‌جلالی، محدثه.، اوروئی، مهران. (1399). ''بررسی اثربخشی تئوری کاوشگری حسابرس بر ادراک‌حرفه‌ای حسابرسان بر‌اساس تئوری راف''، حسابداری مدیریت، 13(46): 31-52.

 

 1. قاسمی، زهرا.، حسین قلی زاده، رضوان.، نوغانی دخت بهمنی، محسن. (۱۳۹۷). ''عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه''، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۸(۱): ۱۳۳-۱۵۵.

 

 1. مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای. (1393). ''مجموعه‌ی قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران''، ناشر جامعه حسابداران رسمی ایران، 1-107.

 

 1. مرویان‌حسینی، زهرا.، لاری‌دشت‌بیاض، محمود. (1394). "بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان"، حسابداری سلامت، 4(1): 57-80

 

 1. نورمحمدی، حامد.، صفری گرایلی، مهدی. (۱۳۹۹). ''بررسی تاثیر رهبری زهرآگین شریک و هویت تیمی منسجم بر تردید حرفه‌ای حسابرسان''، دانش حسابرسی، ۲۰(۸۱): ۲۷-۴۳.

 

 1. Alsted, J., Haslund, D. (2016). ''Psychodynamic Organizational Theory Key Concepts and Case Studies'', Routledge, Taylor & Francis.

 

 1. Avelino, F., Wittmayer, J, M. (2016). ''Shifting Power Relations in Sustainability Transitions: A Multi-actor Perspective'', Journal of Environmental Policy & Planning, 18(5): 628-649. https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259

 

 1. Belic, J., Miklosi, Z. (2020). ''Cosmopolitanism and unipolarity: the theory of hegemonic transition'', Critical Review of International Social and Political Philosophy, https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1766815

 

 1. Broberg, P., Umans, T., Skog, P., Theodorsson, E. (2018). ''Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms'', Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(2): 374-399, https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2014-1607.

 

 1. Erikson, E.H. (1968). ''Identity: Youth and Crisis''. New York: W.W. Norton.

 

 1. Freud, S. (1915) ''Three Essays on Sexuality''. In Strachey, J. (ed.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis.

 

 1. Gan, I. (2020). ''The allegory of the university: Employee voice, employee silence, and organizational power'', Qualitative Research Reports in Communication, https://doi.org/10.1080/17459435.2020.1742777

 

 1. Gummer, B. (2008). ''Getting In, and Staying In The Loop: Networking and Organizational Power'', Administration in Social Work, 18(1): 107-124. https://doi.org/10.1300/J147v18n01_06

 

 1. Hill, J, N, C. (2019). ''The evolution of authoritarian rule in Algeria: linkage versus organizational power'', Democratization, 26(8): 1382-1398. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1641694

 

 1. Himmerich, J. (2020), "Psychodynamic psychotherapy in severe and profound intellectual disability", Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 14(3): 45-60. https://doi.org/10.1108/AMHID-11-2019-0037

 

 1. Hodgins, M., MacCurtain, S. and Mannix-McNamara, P. (2020). ''Power and inaction: why organizations fail to address workplace bullying'', International Journal of Workplace Health Management, 13(3): 265-290. https://doi.org/10.1108/IJWHM-10-2019-0125

 

 1. Hoffman, Th. (2019). ''The Psychodynamics of Performance Anxiety: Psychoanalytic Psychotherapy in the Treatment of Social Phobia/Social Anxiety Disorder'', Journal of Contemporary Psychotheraphy, 49(2): 153-160. https://doi.org/10.1007/s10879-018-9411-1

 

 1. Johnson, M.D., Morgeson, F.P., Ilgen, D.R., Meyer, C.J. and Lloyd, J.W. (2006), ''Multiple professional identities: examining differences in identification across work-related targets'', Journal of Applied Psychology, 91(2): 498-506.

 

 1. Jung, C.G. (1964) Psychological Types. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

 

 1. Lilly, E, R. (1989). ''The Determinants of Organizational Power Styles'', Education Review, 41(3): 281-293. https://doi.org/10.1080/0013191890410308

 

 1. Lu, W., Wei, Y. and Wang, R. (2020). ''Handling inter-organizational conflict based on bargaining power: Organisational power distance orientation matters'', International Journal of Conflict Management, 31(5): 781-800. https://doi.org/10.1108/IJCMA-06-2019-0092

 

 1. Manfred F, R., Kets, deVries., Vrignaud, P., Korotov, K., Engellau, E., Florent-Treacy, E. (2006). ''The development of the Personality Audit: a psychodynamic multiple feedback assessment instrument'', The International Journal of Human Resource Management, 17:5, 898-917, https://doi.org/10.1080/09585190600641040

 

 1. McInnis, E.E. (2016). ''Critical literature review: effectiveness of individual psychodynamic psychotherapy for adults with intellectual disabilities'', Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 10(4): 233-247. https://doi.org/10.1108/AMHID-09-2015-0040

 

 1. Merkurieva, I. (2018). ''Late Career Job Loss and the Decision to Retire'', International Economic Review, 60(1): 259-282.

 

 1. Morris, J. (2019). ''Understanding Coping Strategies and Behaviors of Employees Affected by Toxic Leadership'', This is to certify that the doctoral dissertation, Walden University

 

 1. Nehme, R., AlKhoury, C. and Al Mutawa, A. (2019). ''Evaluating the performance of auditors: a driver or a stabilizer of auditors’ behaviour'', International Journal of Productivity and Performance Management. https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2018-0306

 

 1. Pathania, A. and Rasool, G. (2019). ''Investigating power styles and behavioural compliance for effective hospital administration: An application of AHP'', International Journal of Health Care Quality Assurance, 32(6): 958-977. https://doi.org/10.1108/IJHCQA-02-2018-0059

 

 1. Pelletier, C., Buchan, K., Hall-Jackson, M. (2019). ''Learning from failure: Exploring the psychodynamics of work in a clinical simulation center, Psychoanalysis'', Culture & Society, 24(3): 72–90. https://doi.org/10.1057/s41282-018-0111-2

 

 1. Powell, L. and Tilt, C. (2017). ''The examination of power and politics in a conservation Organization'', Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(3): 482-509. https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1933

 

 1. Rapkin, D., Thompson, W. (2010). ''Power Transition, Challenge and the (Re) Emergence of China'', International Interaction, 29(4): 315-342. https://doi.org/10.1080/714950652

 

 1. Rodriguez, J. K. and Stewart, P. (2017). ''HRM and work practices in Chile: the regulatory power of Organizational culture'', Employee Relations, 39(3): 378-390. https://doi.org/10.1108/ER-02-2017-0034

 

 1. Schirmer, F. and Geithner, S. (2018). ''Power relations in organizational change: an activity-theoretic perspective'', Journal of Accounting & Organizational Change, 14(1): 9-32. https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2016-0074

 

 1. Schruijer, S. and L. Curseu, P. (2014). ''Looking at the gap between social psychological and psychodynamic perspectives on group dynamics historically'', Journal of Organizational Change Management, 27(2): 232-245. https://doi.org/10.1108/JOCM-08-2012-0121

 

 1. B, K, H., Hayes, M., Abrahams, D. (2019). ''Completed audit of patients receiving individual psychodynamic psychotherapy and group therapy in a london psychodynamic psychotherapy service'', European Psychiatry, 29(1): 113-138. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(13)76274-6