مطالعه تأثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای با نقش میانجی استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2023.179505

چکیده

هدف: با وجود پیامدها و اثرات مخرب سنگینی که استرس‌های محیط کار میتوانند بر سلامت جسمی و روانی افراد و در نهایت بر بهره‌وری سازمان‌ها داشته باشند، در داخل کشور توجه چندانی به این موضوع نشده است در این راستا سبک‌های تفکر و تاثیر آن بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای با تاکید بر استرس شغلی به عنوان یک میانجی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 101 نفر از حسابداران رسمی با سابقه بیش از 5 سال تشکیل می‌دهد که دارای پرونده انتظامی هستند. نمونه‌گیری از طریق روش تصادفی ساده انجام و 80 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن بررسی و تائید شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که هر ۵ فرضیه مورد تاثید است باید توجه به این که آماره تی بالای 1. 96 شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که افراد با سبک‌های تفکر مختلف میتوانند بر نوع رفتار حرفه‌ای در محیط سازمان اثرگذار بوده و به نوعی با رعایت نوع سبک تفکر میتوان به میزان زیادی استرس شغلی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


 1. امیدوار، بنفشه؛حسین‌چاری، مسعود(1393). "بررسی رابط سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه شیراز"، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص۵۰-۵۳.
 2. آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی(مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای(1398)، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران، تهران
 3. بورقانی، سهیلا؛فتوت، بنقشه؛ابدارزاده، پدرام؛همتی، امین(1397). "مطالعه نقش اخلاق کار ب استرس شغلی و فرسودگی شغلی"، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره۵، شماره۱، ص۵۱-۴۳
 4. حیدر، مجتبی؛ رهنمای، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ بنی‌مهد، بهمن (۱۳۹۷). "جنسیت حسابرس و سبک‌های کارکردی تفکر: آزمون نظریه خود حکومتی ذهن"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ۷، شماره ۲۵، ص ۱-۹.
 5. حیدر، مجتبی؛ نیکومرام، هاشم (۱۳۹۷) "سبک‌های تفکر و نردید حرفه‌ای در حسابرسی"، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال ۳، سال ۵، ص ۱۵۱-۱۸۵.
 6. رحیمیان، نظام الدین و میثم آخوندزاده، (1393). مفاهیم اساسی و موضوعات جاری سیستم های اطلاعاتی حسابداری، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیومرث
 7. رویایی، رمضانعلی؛بیات، علی(1390). "آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی"، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره3، شماره9، ص74-87.
 8. زینلی، سینا؛منظری، علیرضا؛سلاجقه، سنجر(1398). رابطه بین جو اخلاقی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: نقش تعدیل‌گر سبک رهبری ستمگرانه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال۱۴، شماره۳، ص116-125.
 9. سلیمانی ، ن. ، عباس زاده ، ن. ، نیاز آذری ، ب. (1391) رابطه بین اخلاق کار و رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران. مجله رویکرد جدید در مدیریت آموزشی. 3 (1): 21-38.
 10. شریعتی، مرضیه؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ طالب نیا، قدرت الله؛ رویایی، رمضانعلی. (1397). "آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه ی ذهنیت دانشجویان حسابداری"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 7، شماره 26، صص 30-11
 11. صادقیان، مسعود، جهانگیرنیا، حسین؛ غلامی، رضا (۱۳۹۸). "نقش اخلاق در تعامل استراتژیک بین حسابرس مستقل و مدیریت برپایه نظریه بازی"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ۸، شماره ۲۹، ص ۴۳-۵۶.
 12. عباس‌زاده، نازنین؛رفعتی، مریم؛جوزی، سیدعلی(1398). "بررسی ارتباط استرس‌های شغلی با قالبلیت‌ کاری کارکنان و عملکرد بیمارستان تخت جمشید کرج"، مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دوره۶، شماره۲، ص۵۲-۶۰
 13. عدیلی، مجتبی؛ خدامی پور، احمد؛ پورحیدری، امید. (1399). "بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره46، ص5-20
 14. عقبایی، ث (۱۳۹۵) ."جنبه های مختلف آیین رفتار حرفه ای در کانادا، مصر، ژاپن و ایران. حسابدار رسمی"، آیین رفتار حرفه‌ای، 33، ۳۹-۴۴.
 15. علامه اس ، آقایی م. (1394). "تحلیل تأثیر اخلاقیات کاری اسلامی بر تنش شغلی و رضایت شغلی کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان". مجله مدیریت اسلامی. . 23 (4): 155-174.
 16. فرزین، فرشیده. بنی طالبی دهکردی، بهاره. بخشی نژاد، محمود. (1397). "ارتباط سازه های فردی و اجتماعی برآموزش اخلاق حرفه ای حسابداری"، اخلاق در علوم و فنّاوری، سال 13، شماره 1، صص 153-145.
 17. فرقاندوست حقیقی، کامبیز و بهمن بنی مهد و حیدر ولی لر، (1393)، "بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان حسابداران - حسابرسان- پزشکان و مهندسان"، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 6، شماره 23، صص 41-53.
 18. کرد، عزت‌اله؛شمس، شیوا. (1399). "اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس مبتنی بر مولفه‌های شناختی اجتماعی بر سبک های تفکر"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، سال۱۰، شماره۱. صص32-51
 19. نصیری و بنی مهد. (1396). "اثر جنسیت در پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول"، مجله علمی، پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی، 5 دوره 6، شماره 21، بهار ، صفحه 49-60.
 20. نمازی، محمد؛ رجب دری، حسبن، (۱۳۹۸). آزمون "الگوی کاربردی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری" با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ۱۱، شماره ۴۳، صص ۱۰-۲۵.
 21. نیکبخت، محمدرضا؛ مهرگان، محمدرضا؛ صفری، حسین؛ مسعودی، جواد، (۱۳۹۸). "تأثیر توسعه رفتار اخلاقی بر بهبود رفتار حرفه ای حسابداران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ۷، شماره ۲۹، صص ۱۸۷-۲۰۲.
 22. Baud Céline 1 · Marion Brivot1 · Darlene Himic. (2019). "Accounting Ethics and the Fragmentation of Value", Journal of Business Ethics, 4, No. 12,PP:63-96.
 23. Bin Ajmal MU, Irfan S. (2014). "Understanding the moderating role of islamic work ethics between job stress and work outcomes". IOSR Journal of business and management. 16 (1): 62-67
 24. Cardona1 ,Rogelio J • Zabihollah Rezaee2 • Wanda Rivera‑Ortiz1 • José C. Vega‑Vilca. (2019). "Regulatory Enforcement of Accounting Ethics in Puerto Rico", Journal of Business Ethics, 32, No. 1,PP: 21-47.
 25. B. (2020). "Enhance creative performance via exposure to examples: The role of cognitive thinking style", Personality and Individual Differences, Vol. 3, No. 2,PP:120-154.
 26. Cohen-Charash, Y. and Spector, P. E. (2001), “The role of justice in organizations: a meta-analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 86 No. 2, pp. 278-321.
 27. Dunn Paul, Barbara Sainty, (2019). "Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making", Social Responsibility Journa, 25, No. 24-78
 28. Fata, L. , Mootabi, F. , Bolhari, J. & Kazemzadeh Atoofi, M. (2008). "Stress management: A guide book for workshop training", Tehran: Danjeh,. p. 12
 29. Golparvar M, Javadian Z, Mosahebi M, Vaseghi Z. (2013). "The implicit roles of interpersonal conflict in connection with organizational injustice, exhaustion stress and deviant behaviors". Psychological Studies; 9(2): 49-82. (In Persian).
 30. Jagdish,k. (1994). "Job stressors and their effects on physical health emotional health and job satisfaction in a university", journal of educational administration, Vol 32. No1,pp:59-78
 31. Kelly, P. T. (2017). "Integrating Leadership Topics into an Accounting Ethics Course–Preparing Students for a Challenging Profession". In Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations
 32. Mourik Greg van & Carla L. Wilkin. (2018), "Educational implications and the changing role of accountants: a conceptual approach to accounting Education", Journal of Vocational Education & Training, 6, No. 4 ,PP:145-189.
 33. O’Shea1 Susan C. (2018). "Characteristics and Skills Necessary in Accountancy", International Journal of Business and Management; 7, No. 7,PP:1-25
 34. Rafiqul Islam, Nasir Uddin. (2019), "Can Professional Accountant Carry out their Code of Ethics in Reporting", International Journal of Accounting & Finance Review; Vol. 4, No8,PP:145-195.
 35. Ras R, Altaymer E. (2017). "Occupational stress. Translation by: Gholamreza Khajehpour". Tehran: Baztab Publication. Vol. 4, No. 45-79
 36. Rogers Paul ⁎, Michael Hattersley, Christopher C. French, (2019), "Gender role orientation, thinking style preference and facets of adult paranormality: A mediation analysis", Consciousness and Cognition, 76 , 102821
 37. Sabahi P, Noori A, Arizi Samani H, Golparvar M. (2010). "The contribution of emotional and cognitive factors in employees anti-production behavior". Psychological Research; 3-4 (24): 44- 62. (In Persian).
 38. Sternberg, R. (1997). "Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press
 39. Sternberg, R. , & Zhang, L. (2005). Styles of Thinking as a Basis of Differentiated Instruction". Theory Into Practice, 44(3), 245-253.
 40. Li – F. (2013). "Thinking Styles and modes of Thinking": implications for education and research Journal of Psychol, Vol. 6, No. 136-178.