رابطه بین مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت‌ها و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 دانشیار، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

10.22034/iaar.2023.185326

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت‌ها و عملکرد شرکت است. به‌منظور انجام تحقیق 132 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 لغایت 1396 انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده‌های ترکیبی انجام‌گرفته است. یافته‌ها بیانگر آن است که بین مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد و اگر این مدیران در شرکت‌هایی با عملکرد بهتر یا عملکرد بهتر از همان صنعت یا صنعت مشابه مشغول به فعالیت باشند، این اثر قوی‌تر خواهد بود. به‌طورکلی نتایج ما با این دیدگاه مطابقت دارد که این مدیران می‌توانند با ارائه دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی خود فعالیت نظارتی و مشورتی هیئت‌مدیره را افزایش دهند و زمینه بهینه شدن ترکیب هیئت‌مدیره را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیل‌زاده مقری، علی، جلیلی، محمد، زند عباس‌آبادی، عباس. (1389). "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران". مجله حسابداری مدیریت، سال 3، شماره 7، صص 79-91.
 2. انصاری، عبدالمهدی، کریمی، محسن. (1388). "بررسی توان معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجادشده برای سهامداران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال 1، شماره 1، صص 112-129.
 3. دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران. (ویرایش چهارم).
 4. سعیدی، علی، فروغی، داریوش، رسائیان، امیر. (1390). "نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 19، شماره 58، صص 191-214.
 5. شورورزی، محمدرضا، خلیلی، محسن، سلیمانی، حمید، فروتن، امید. (1393). "ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با مبنای رگرسیون فازی". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال7، شماره 25، صص121-139.
 6. قالیباف اصل، حسن، رضایی، فاطمه. (1386). "بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، سال9، شماره23، صص 33-48.
 7. مرادی، مهدی، حبیب زاده بایگی، سیدجواد، نجاریان، مرضیه، تقوی مقدم، علی. (1391). "کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، سال4، شماره2، صص 119-141.
 8. مشایخی، بیتا، محمدآبادی، مهدی. (1390). "رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود". مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال3، شماره2، صص 17-32.
 9. مقدم، عبدالکریم، کاظم پور، سمیه. (1391). "تأثیر مالکیت خصوصی ارزش‌افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال3، شماره14، صص 66-81.
 10. ملکیان، اسفندیار، اصغری، جعفر. (1385). "مطالعه رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران". مجله بورس، (54 - 55)،صص 24-33.
 11. نیک‌بخت، محمدرضا، سیدی، سیدعزیز، هاشم الحسینی، روزبه. (1389). "بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت". مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، سال2، شماره1، صص 251-270.
 12. یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین، لاریمی، سیدجعفر. (1389). "رابطه ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری باارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال17، شماره59، صص 113-128.
 13. Adams R Hermalin B, Weisbach M. (2010). "the role of boards of directors’ inCorp governance: a conceptual framework and survey". J Econ Lit 48(1) 58-107.
 14. Adams R, Ferreira D., (2007), "A theory of friendly boards", J Financ 62(1) 217-250.
 15. Bertrand M, Schoar A., (2003), "Managing with style: The effect of managers on firm policies". Q J Econ 118(4)1169-1208.
 16. Carter D, D'Souza F, Simkins B, Simpson W., (2010), "The gender and ethnic diversity of us boards and board committees and firm financial performance". Corp Gov: An Intl Rev 18(5) 396–414.
 17. Cashman, Gillan S, Jun C., (2012), "Going overboard? On busy directors and firm value". J Bank Financ 36(12) 3248-3259.
 18. Chen D., (2008), "The monitoring and advisory functions of corporate boards: theory and evidence", Working paper, SSRN.
 19. Custodio C, Metzger D., (2013). "How do CEOs matter? The effect of industry expertise on acquisition returns", Rev Financ Stud 26(8) 2008-2047.
 20. Fahlenbrach R, Low A, Stulz R M. (2010). "Why do firms appoint CEOs as outside directors?", J Financ Econ 97(1) 12-32.
 21. Ferris S. P, Jagannathan M, Pritchard A., (2003), "Too busy to mind the Bus? Monitoring by directors with multiple board appointments". J Financ 58 1087–1111.
 22. Fich E, Shivdasani A., (2006). "Are busy boards effective monitors?". J Financ 61(2) 689-724.
 23. Field, L, Lowry M, Mkrtchyan A., (2013). "Are busy boards detrimental?". J Financ Econ, 109 (1) 63-82.
 24. Johnson S, Schnatterly K, Hill a D., (2013), "Board composition beyond independence: social capital, and demographics". J manag 39(1) 232-262.
 25. Knyazeva A, Knyazeva D, Masulis R., (2012), "the supply of corporate directors and board independence". Rev Financ Stud 26(6): 1561-1605.
 26. Li H, Qian, Y., (2011), "Outside CEO directors on compensation committees: whose side are they on?", Rev Acc Financ 10(2) 110-133.
 27. Moradi, M. & Salehi, M, Habibzadeh bighi, SJ, Najari, M., (2012). "A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario". Universal Journal of Management and Social Sciences 2(3), 12-29.
 28. Mura R. (2007), "Firm performance: do non-executive directors have minds of their own? Evidence from UK panel data", Financ Manag 36(3), 81-112.
 29. Muravyev, A, Talavera, O, & Weir, C. (2014). "Performance Effects of Appointing Other Firms Executive Directors to Corporate Boards An Analysis of UK Firms". Review of Quantitative Finance and Accounting, 1-21.
 30. Richardson S, Tuna A, Wysocki P., (2003). "Account for taste: board member preferences and Corp policy choices". Working paper Sloane School of Management, Massachssetts Institute of Technology.
 31. Weir C, Laing D, McKnight PJ., (2002), "Internal and external governance mechanisms: their impact on the performance of large UK public companies", J Bus Financ Acc 29(5-6) 579-611.

Wintoki M, Linck J, Netter J., (2012), "Endogeneity and the dynamics of internal