بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه-گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی فرهیختگان کرمان

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سمنان

10.22034/iaar.2023.185328

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه­گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. در این راستا داده­های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده­ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل­های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی‌، حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه‌گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت­ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه­گذاری شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. جهانشاد، آزیتا و شعبانی، داوود.(1394). "تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه سرمایه­گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه­گذاری". پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(27): 39-56.
 2. حاجیها، زهره و اخلاقی، حسینعلی.(1391). "بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی: آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم". فصلنامۀ مطالعام تجربی حسابداری مالی، 10(33): 147-167.
 3. دارابی، رویا؛ کامران راد، صدیقه و سید جراحی، حمید. (1392). "تأثیر سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکت­های داروسازی". پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی، 5(18), 175-195.
 4. راشدی، پری و بزاززاده، حمیدرضا.(1396). "تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت". پژوهش­های تجربی حسابداری، 7(1):160-141.
 5. فیضی، حمیده و برادران حسن­زاده، رسول. (1397). "تاثیر انعطاف­پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 43: 85-102.
 6. قلی یوسفی، محمد و عزیزنژاد، صمد.(1387). "بررسی عوامل تعیین کننده در سرمایه­گذاری خصوصی در ایران به روش خود توضیح­برداری". فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، 9(1).
 7. لاری دشت بیاض، محمود؛ صالحی، مهدی و سخاوت­پور، مریم.(1397). "بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی­ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". مدیریت دارایی و تأمین مالی. 6(1): 181-196
 8. محمدزاده سالطه، حیدر و ابیضی، عیسی. (1397). "تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 2(25): 251-268.
 9. مومنی، علیرضا و شاهرخی، سید مهدی.(1396). "بررسی تاثیر بحران مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاری". مجله مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 3(4).
 10. نوری­فرد، یدالله و چناری، حسن.(1395). "تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه­گذاری". پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، 7(13).
 11. Aivazian, V. A., Ge, Y., & Qiu, J. (2005). "The impact of leverage on firm investment: Canadian evidence". Journal of Corporate Finance, 11(1-2), 277 – 291.
 12. Barclay, M., & Smith, C. W. (1995). "The maturity structure of corporate debt". Journal of Finance. 50(2): 609-631.
 13. Bogach, Olga and Noy Iian. (2012). "Fire-Sale FDI? The impact of financial crises on foreign direct investment". SEF Working paper.
 14. Dang, V.A. (2011). "Leverage, debt maturity and firm investment: An empirical analysis". Journal of Business Finance & Accounting 38 (1) & (2), 225 – 258.
 15. Fazzari, S., Hubbard, R, G., and Petersen, B. (1988). "Financing Constraints and Corporate Investment". Brooking Papers on Economic Activity. 19: 141-195.
 16. Gomariz،C., & Ballesta،J. (2014). "Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency", Contents lists.
 17. Jiang, Haiyan, Ahsan Habib, Baiding Hu. (2015). "Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand". The British Accounting Review, 43: 39–53.
 18. Kung, J.,Y., Chuang, T., N., Ky, C., M. (2011). "A Fuzzy MCDM Method to Select The Best Company Based on Financial Report Analysis". IEEE International Conference on Fuzzy Systems June 27-30, Taipei, Taiwan, 2013-2017.
 19. Lang, L., Ofck, E. và Stulz, M. (1996). "Leverage, investment, and firm growth". Journal of Financial Economics 40, 3 – 29.
 20. Madan, K. (2007). "An analysis of the debt-equity structure of leading hotel chains in India". International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 19(5), 397-414.
 21. Myers, S.C. (1977). "Determinants of corporate borrowing". Journal of Financial Economics, 5, 146 – 176.
 22. Phan, Q. T. (2018). "Corporate debt and investment with financial constraints: Vietnamese listed firms". Research in International Business and Finance, 46, 268-280.
 23. Stein, Jeremy, )1989(. "Efficient capital market, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior". Q. J. Econ. 104 (4) , 655–669.