رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/iaar.2023.185374

چکیده

هدف: مسئولیت­پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم­گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه­کنندگان و مشتریان می‌پردازد. یکی از وظایف شرکت­ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم­گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می­شود. بنابراین، انتظار می­رود با اجرای سازوکار مسئولیت­پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت­ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این­رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه­­های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به­عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج نشان می­دهد بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.  
نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش همسو با پژوهش­های مدیریت نشان می­دهد مسئولیت­پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت­هاست. به بیان دیگر، شرکت‌هایی که مسئولیت­پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت­های اهرمی پایین­تری اتخاذ می­کنند. نتایج حاکی است شرکت­ها با افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون‌سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می‌نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت­های با مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت­های سرمایه­ای پایین­تری مواجه هستند.  

کلیدواژه‌ها


 1. جعفری جم، حسین؛ علی عسکری، فائزه و زارعی، حمید. (1398). "عملکرد مالی و ارزش شرکت­ها: نقش افشای اطلاعات پایداری". دانش حسابداری مالی، 6 (2): 242-215.
 2. حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن. (1393). "بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (14): 123-105.
 3. حساس یگانه، یحیی و گل محمدی شورکی، مجتبی. (1390). "رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی­های شرکت­ها". پژوهشنامه مالیات، (12): 263-239.
 4. خواجوی، شکرالله؛ دهقانی سعدی، علی اصغر و روستا، منوچهر. (1397). "بررسی نقش تعدیل­کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 10 (39): 74-57.
 5. فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی و پورحسین، سمیه. (1387). "نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (52): 70-55.
 6. گروسی، حبیب­اله؛ ایزدی­نیا، ناصر و دستگیر، محسن. (1397). "تأثیر رتبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه­گذاران از ارزش بنیادی شرکت". مجله مدیریت توسعه و تحول، 33: 30-17.
 7. موسوی، سید احمد؛ شاه ویسی، فرهاد و رضایی، فرزین. (1397). "تبیین الگوی ایفای مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و تأثیر آن بر کیفیت سود". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 10 (39): 188-167.
 8. وحیدی الیزایی، ابراهیم و فخاری، ماندانا. (1394). "تأثیر مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 7 (27): 99-82.
 9. Bae, K., Kang, J., & Wang, J. (2011). "Employee treatment and firm leverage: a test of the stakeholder theory of capital structure". Journal of Financial Economic, 100, 130–153.
 10. Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W. W. (1984). "Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis". Management Science, Sept: 1078–1092.
 11. Barnea, A., & Rubin, A. (2010). "Corporate social responsibility as a conflict between shareholders". Journal of Business Ethics, 97(1), 71-86.
 12. Bathala, C., Moon, K., & Rao, R. (1994). "Managerial ownership, debt policy and institutional holdings: An agency perspective". Financial Management, 23(3), 38-50.
 13. Chang, C., Chen, X., & Liao, G. (2014). "What are the reliably important determinants of capital structure in china?" Pacific-Basin Finance Journal, 30, 87-113.
 14. Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). "Measuring the Efficiency of Decision Making Units". European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
 15. Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). "Corporate social responsibility and access to finance". Strategic Management Journal, 35, 1-23.
 16. Cho, S.Y., Lee, C., & Pfeiffer Jr., R.J. (2013). "Corporate social responsibility performance and information asymmetry". Journal of Accounting and Public Policy, 32, 71–83.
 17. DeAngelo, H., & Masulis, R. (1980). "Optimal capital structure under corporate and personal taxation". Journal of Financial Economics, 8(1), 3-29.
 18. Dhaliwal, D.S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2012). "Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: international evidence on corporate social responsibility disclosure". Accounting Review, 87 (3), 723–759.
 19. Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2008). "Long-run corporate tax avoidance". The Accounting Review, 83 (1): 61–82.
 20. El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok., C. C.Y., Mishra, D. R. (2011). "Does corporate social responsibility affect the cost of capital?" Journal of Banking & Finance, 35 (9): 2388-2406.
 21. Freeman, R. E. (1984). "Strategic management: A stakeholder perspective". Boston, MA: Pitman Publishing Inc.
 22. Friedman, M.: (1970), "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits". New York Times Magazine, September 13th, 32–33, 122, 126.
 23. Girerd-Potin, I., Jimenez-Garces, S., & Louvet, P. (2014). "Which dimensions of social responsibility concern financial investors?" Journal of Business Ethics, 121(4), 559-576.
 24. Godfrey, P. C., Merrill, C. B., & Hansen, J. M. (2009). "The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis". Strategic Management Journal, 30(4), 425-445.
 25. Guney, Y. & Li, L. & Fairchild, R. (2011). "The relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms". International Review of Financial Analysis, 2, 41-51.
 26. Harjoto, M. A. (2017). "Corporate social responsibility and degrees of operating and financial leverage". Review of Quantitative Finance and Accounting, 49(2), 487-513.
 27. Heinkel, R., Kraus, A., & Zechner, J. (2001). "The effect of green investment on corporate behavior". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36, 431-449.
 28. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure". Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 29. Kasznik, R., (1999). "On the association between voluntary disclosure and earnings management". Journal of Accounting Research, 37, 57–81.
 30. Kim, Y., Park, M., & Wier, B. (2012). "Is earnings quality associated with corporate social responsibility?" Accounting Review, 87 (3), 761–796.
 31. Lehn, k. and A. Poulsen, (1989). "Free Cash Flow and stockholders Gains in going private Transactions". Journal of Practice and Theory, 22 (1): 93-108.
 32. Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2009). "The debate over doing good: Corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-idiosyncratic risk". Journal of Marketing, 73(6), 198-213.
 33. Mishra, S., & Modi, S.B. (2013). "Positive and negative corporate social responsibility, financial leverage, and idiosyncratic risk". Journal of Business Ethics, 117(2), 431-448.
 34. Ng, A.C., & Rezaee, Z. (2015). "Business sustainability performance and cost of equity capital". Journal of Corporate Finance, 34, 128–149.
 35. Pijourlet, G., (2013). "Corporate social responsibility and financing decisions". Working paper, Université d’Auvergne, France.
 36. Robinson, M., Kleffner, A., & Bertels, S. (2008). "The value of a reputation for corporate social responsibility: Empirical evidence". Working Paper, University of Calgary.
 37. Sharfman, M.P., & Fernando, C.S. (2008). "Environmental risk management and the cost of capital". Strategic Management Journal, 29, 569–592.
 38. Sheikh S, (2018). "Corporate Social Responsibility and Firm Leverage: The Impact of Market Competition". Research in International Business and Finance, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.11.002.
 39. Starks, L. T., (2009). "Corporate governance and corporate social responsibility: What do investors care about? What Should Investors Care about?" The Financial Review, 44, 461-468.
 40. Verwijmeren, P., & Derwall, J. (2010). "Employee well-being, firm leverage, and bankruptcy risk". Journal of Banking and Finance, 34, 956–964.
 41. Yang, S., He, F., Zhu, Q. & Li, S. (2018). "How does corporate social responsibility change capital structure?" Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 25(3-4), 352-387.