شبکه هیأت مدیره، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، بخش حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای حسابداری، بخش حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/iaar.2023.185375

چکیده

از جمله اهداف مدیران، حداکثرکردن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه است. در این زمینه، تصمیم‌گیری در خصوص ساختار سرمایه یکی از مهم‌ترین راهکارها برای دستیابی به این اهداف محسوب می‌شود. از آنجا که اعضای هیأت مدیره شرکت­ها یکی از گروه­های اصلی تصمیم­گیرنده در این زمینه هستند و روابطی که می­تواند در قالب یک شبکه اجتماعی بین اعضای هیأت مدیره شرکت­های مختلف مشاهده شود، هدف این پژوهش بررسی هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در شبکه روابط هیات مدیره شرکت‌های موجود در بازار سهام ایران است و بر اساس داده‌های مربوط به 115 شرکت در بازه زمانی 1398-1391 انجام شده است. از روش تحلیل شبکه­ و تحلیل رگرسیون برای انجام آزمون­های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد در شبکه روابط شرکت‌ها، برخی از آن‌ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می‌تواند به سهولت در دسترسی سریع‌تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها نشان داد بین مرکزیت بینابینی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه‌ معناداری وجود ندارد. اما بین مرکزیت نزدیکی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت درجه و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنا‌دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت موقعیت و جایگاه در ساختار روابط می‌تواند به نوعی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها و ساختار سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ جولا، جعفر. (1389). "بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2(8)، 91-113.
 2. انصاری، عبدالمهدی؛ صفری بیدسکان، سعید. (1391). "بررسی تاثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی". مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(13)، 33-46.
 3. باستانی، سوسن؛ رئیسی، مهین. (1390). "روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعه اجتماعات متن باز". مجله مطالعات اجتماعی ایران، 2، 31-57.
 4. تقی‌زاده، رضا؛ ناظمی، امین. (1397). "تحلیل شبکه مالکیت در بازار سهام ایران". مجله دانش حسابداری، 9 (3)، 115-144.
 5. رهنما، فاطمه؛ بادآور نهندی، یونس. (1398). "تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه‌گذاری و سود تقسیمی سهام". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 42، 193-210.
 6. صالحی، مهدی؛ بیرامی، لاله؛ هشیار، رحمان؛ بیرامی، وحید. (1395). عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 15، 135-158.
 7. کاشانی‌پور، محمد؛ رحمانی، محمد؛ کاظمی، مهدی. (1398). "تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 41، 5-20.
 8. وکیلی فرد، حمیدرضا؛ ثنایی، غلامرضا؛ احمدی لویه، افشین. (1397). "اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریان‌های نقدی و ارزش بازار بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 25، 35-48.
 9. Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). "Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks". Journal of Informetrics, 6(3): 403-412.‏
 10. Abell, P., & Nisar, T. M. (2007). “Performance effects of venture capital firm networks”. Management Decision, 45(5), 923–936.
 11. Aleenajitpong, N., & Leemakdej, A. (2021). "Venture Capital Networks in Southeast Asia: Network characteristics and cohesive subgroups". International Review of Financial Analysis, 101752.
 12. An, P., Zhou, J., Li, H., Sun, B., & Shi, Y. (2018). "The evolutionary similarity of the co-shareholder relationship network from institutional and non-institutional shareholder perspectives". Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 503: 439–450.
 13. Ballester, L., González-Urteaga, A., & Martínez, B. (2020). "The role of internal corporate governance mechanisms on default risk: A systematic review for different institutional settings". Research in International Business and Finance, 54: 101293.
 14. Ferris, S.P., Javakhadze, D. and Rajkovic, T. (2017), “The international effect of managerial social capital on the cost of equity”. Journal of Banking & Finance, 74, 69-84.
 15. Gan, L., Lv, W., & Chen, Y. (2020). "Capital structure adjustment speed over the business cycle". Finance Research Letters, 101574.
 16. García, C. J., & Herrero, B. (2021). “Female directors, capital structure, and financial distress”. Journal of Business Research, 136, 592-601.
 17. Goncalves, A. F., Rossoni, L., & Mendes-Da-Silva, W. (2018). "Board social capital reduces implied cost of capital for private companies but not of state-owned companies". Management Decision.
 18. Hochberg, Y. V., Ljungqvist, A., & Lu, Y. (2007). “Whom You Know Matters: Venture Capital Networks and Investment Performance”. Author(s): Source The Journal of Finance, 62(1).
 19. Huang, W. Q., Zhuang, X. T., & Yao, S. (2009). "A network analysis of the Chinese stock market". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(14): 2956-2964.‏
 20. Huang, Y., & Yan, C. (2020). "Global accounting standards, financial statement comparability, and the cost of capital". International Review of Economics & Finance.
 21. Jin, Y., Zhang, Q., & Li, S. P. (2016). “Topological properties and community detection of venture capital network: Evidence from China”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 442, 300–311.
 22. Jin, Y., Zhang, Q., Shan, L., & Li, S. P. (2015). “Characteristics of venture capital network and its correlation with regional economy: Evidence from China”. PLoS One, 10(9), e0137172.
 23. Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2019). "Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia". The British Accounting Review, 100878.
 24. Karanovic, G., & Gjosevska, B. (2012). "Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process". Procedia Economics and Finance, 3: 78–83.
 25. Kim, H.-S. (2020). "Risk management and optimal capital structure under ambiguity". Finance Research Letters, 101752.
 26. Kling, G., Volz, U., Murinde, V., & Ayas, S. (2021). "The impact of climate vulnerability on firms’ cost of capital and access to finance". World Development, 137: 105131.
 27. Liu, H., Chiang, Y.-M., & Tsai, H.-J. (2020). "The impact of loan rollover restrictions on capital structure adjustments, leverage deviations, and firm values". Pacific-Basin Finance Journal, 101384.
 28. Liu, Z., & Zhan, L. (2010). “Do venture capital networks really work in China?. In Management and Service Science (MASS)”. 2010 International Conference on (pp. 1-4). IEEE.
 29. Mas, D., Vignes, A., & Weisbuch, G. (2007). “Networks and syndication strategies: Does a venture capitalist need to be in the center?” ERMESCNRS Universite Pantheon Assas Paris II(No. 07-14). Working Paper.
 30. Moebert, J & Tydecks, P. (2007). "Power and Ownership Structures among German Companies, A Network Analysis of Financial Linkages Darmstadt discussion papers in economics 179". Working Paper econstor.eu/handle/10419/32056.
 31. Park, S. S., & Pyun, J. H. (2020). “Between two extreme practices of rent-only and deposit-only leases in Korea: Default risk vs. cost of capital”. Regional Science and Urban Economics, 85: 103578.
 32. Rossoni, L. and Mendes-Da-Silva, C.L. (2018), “How does legitimacy operate in emerging capital markets? Investigating the moderating effects of premium listings and firm size on risk”. Canadian Journal of Administrative Sciences, 36(3), 404-417.
 33. Sankowska, A., & Siudak, D. (2016). "The small world phenomenon and assortative mixing in Polish corporate board and director networks". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 443: 309-315.‏
 34. Singh, D., & Delios, A. (2017). "Corporate governance, board networks and growth in domestic and international markets: Evidence from India". Journal of World Business, 52(5): 615-627.‏
 35. Taghizadeh, R., Nazemi, A., & Sadeghzadeh Maharluie, M. (2019). "Analyzing Shareholder Network in the Tehran Stock Exchange". Iranian Journal of Finance, 3(4): 113-134.
 36. Taghizadeh, R., Nazemi, A., & Sadeghzadeh Maharluie, M. (2021). "Network Analysis of Interpersonal Relationships in Tehran Stock Exchange". Advances in Mathematical Finance & Applications, 6(1): 49-61.
 37. Vo, M. T. (2021). "Capital structure and cost of capital when prices affect real investments". Journal of Economics and Business. 113: 105944.
 38. Vogel, H. A. (2019). “Capital structure, capital cost, and capital productivity”. Foundations of Airport Economics and Finance, 105-113.
 39. Wellman, B. (1998). "Structural Analysis: Form method and Metapher to theory and substance". In structural analysis: a network approach, Cambridge University.
 40. Withers, M., Kim, J. Y. R., & Howard, M. (2018). "The evolution of the board interlock network following Sarbanes-Oxley". Social Networks, 52: 56-67.‏
 41. Yeh, C. C., Lin, F., Wang, T. S., & Wu, C. M. (2020). “Does corporate social responsibility affect cost of capital in China?” Asia Pacific Management Review, 25(1), 1-12.