رابطه اهمیت گروه‌ های تجاری با کیفیت حسابرسی شرکت اصلی: با تأکید بر ویژگی‌ های حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2023.185376

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه اهمیت گروه­های تجاری با کیفیت حسابرسی با لحاظ ویژگی­های حسابرس است.
روش: فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات عادی تعمیم­یافته تخمینی آزمون شدند. تعداد 27 گروه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 الی 1396 بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.
یافته­ها: اهمیت گروه تجاری برای حسابرسان با کیفیت حسابرسی شرکت اصلی رابطه مثبت و معنی­داری دارد. بعلاوه، ویژگی شهرت حسابرس رابطه مثبت بین اهمیت گروه تجاری و کیفیت حسابرسی را تضعیف می­کند و ویژگی تجربه حسابرس بر شدت این رابطه می­افزاید. این در حالیست که تخصص حسابرس در صنعت بر این رابطه اثرگذار نیست.
نتیجه­گیری: هر چه وابستگی مالی حسابرس به گروه­های تجاری افزایش یابد با افزایش تلاش و رسیدگی­های حسابرس، کیفیت حسابرسی شرکت اصلی بهبود می­یابد. دو ویژگی شهرت و تجربه حسابرس  نیز می­توانند بر کیفیت حسابرسی شرکای مؤسسه در شرکت اصلی مؤثر باشند.
دانش­افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار به موضوع منافع حسابرس در گروه­های تجاری و اثرگذاری آن بر کیفیت حسابرسی در ایران توجه شده است. از آنجایی که حسابرسان در گروه­های تجاری می­توانند علاوه بر شرکت اصلی، حسابرسی شرکت­های تابعه را عهده­دار شوند لذا این موضوع می­تواند به طور توأمان استقلال حسابرسان و دامنه شناخت آن­ها را  تحت تأثیر قرار دهد. بحث استقلال حسابرس و عوامل اثرگذار آن از جمله موضوعات مهم در حسابرسی است که در این تحقیق عامل منافع حسابرس در گروه­های تجاری مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. خداداده شاملو، ناصر و بادآور نهندی، یونس. (1396)."تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت­های مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 9، (2)، 105-127.
 2. کلباسی، ناصر و لشگری، زهرا. (1399)."تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه­بندی مؤسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، (45)، 186-171.
 3. مرادی، مهدی؛ دلدار، مصطفی و محمدپور، مجتبی. (1393). " رابطه عضویت در گروه­­های تجاری و بازده سهام"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 6، (4)، ص 89-108.
 4. مشایخی، بیتا؛ عمرانی، حامد و آخوندی، امید. (1397). "تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی­های صاحبکار"، مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، 8، (30)، 105-125.
 5. نیکبخت، محمدرضا؛ شعبان­زاده، مهدی و کنارکار، امین. (1395)."رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، انجمن حسابداری ایران، 2، (1)، 190-208.
 6. وحیدی الیزئی، ابراهیم؛ تمیمی، محمد و شلال نژاد، حسین، (1393)،"برداشت سرمایه­گذاران ایرانی از استقلال حسابرس"، مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، (10).
 7. 7. Cahan, S., & Sun, J. (2014). "The effect of audit experience on audit fees and audit quality", Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30, 78-100.
 8. Chi, W., Douthett Jr, E., & Lisic, L. (2012). "Client importance and audit partner independence", Journal of Accounting and Public Policy, 31, 320-336.
 9. 9. Corbella, S., Florio, C., Gotti, G., & Mastrolia, s. (2015). "Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public companies", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25, 46-66.
 10. 10. Deumes, R., Schelleman, C., Vander Bauwhede, H., & Vanstraelen, A. (2012). "Audit firm governance: Do transparency reports reveal audit quality?", Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31, (4) , 193-214.
 11. Ghosh, A., Kallapur, S., & Moon, D. (2009). "Audit and non-audit fees and capital market perceptions of auditor independence", Journal of Accounting and Public Policy, 28, (5) , 369- 385.
 12. Goodwin, J., & Wu, D. (2016). "What is the relationship between audit partner busyness and audit quality?", Contemporary Accounting Research, 33, (1) , 341-377.
 13. Knechel, W., Krishnan, G., Pevzner, M., Shefchik, L., & Velury, U.(2013). "Audit quality: Insights from the academic literature", Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32, 385-421.
 14. Li, G. (2018). "Impact of engagement partners characteristic on audit quality: Evidence from the US", Master Thesis, Erasmus school of Economics", Erasmus university Rotterdam, MSC in Accounting, Auditing and Control.
 15. Lin, Y., Lu, Y., Lin, F., & Lu, Y. (2017). "Net losses and the relationship between auditor independence and client importance: Evidence from a cubist regression- tree model", Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14, (1) , 13-25.
 16. Liu, S. (2013). "Client importance of affiliated business groups and audit partner independence", American Accounting Association Mid-Atlantic Regional Meeting.
 17. Muia, A. (2019). "Audit Partner Characteristics, Audit Fees and Earnings Quality", Master Thesis, Erasmus school of Economics, Erasmus university Rotterdam, MSC in Accounting and Finance.
 18. Sarwoko, I., & Agoes, S. (2014)."An empirical analysis of auditor’s industry specialization, auditor’s independence and audit procedures on audit quality: Evidence from Indonesia", International Conference on Accounting Studies, Kuala Lumpur, Malaysia.
 19. Skinner, D., & Srinivasan, S. (2012). "Audit quality and auditor reputation: Evidence from Japan", Journal of American Association, 87, (5) , 1737-1765.
 20. Sori, Z., Mohamad, S., & karbhari, Y. (2006)."Auditor reputation and auditor independence: Evidence from an emerging Market", Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=895484
 21. Tepalagul, N., & Lin, L. (2014)."Auditor independence and audit quality: A literature review", Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30, 101-121.
 22. Wang, X., Wang, Y., Lisheng, Y., Yuping, Z., & Zhengu, Z. (2015)."Engagement audit partner experience and audit quality", China Journal of Accounting Studies, 3, (3) , 230-253.
 23. Yuan, R., Cheng, R., & Ye, R. (2016)."Auditor industry specialization and discretionary accruals: The role of client strategy", The International Journal of Accounting, 51, (2) , 217-239.