اثر تامین مالی خارجی و نقش نظارتی حسابرس بـر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

10.22034/iaar.2023.185379

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش بررسی اثر تامین مالی خارجی و نقش نظارتی حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی است.
روش: بدین منظور داده‌های 320 شرکت طی سال‌های 1399- 1389 با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی ای‌ویوز تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از برآورد تابلوی متعادل (3520 مشاهده شرکت/ سال) و روش‌های حداقل مربعات معمولی و پروبیت فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند.
یافته‌ها:  نشان می‌دهد که به احتمال زیاد شرکت‌ها در دوره‌ای که از طریق تسهیلات مالی کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شوند، کمتر تمایل به اقلام تعهدی اختیاری با هدف هموارسازی سود دارند. به احتمال بیشتر موسسات حسابرسی با درآمد بالا، کاربرد اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌ها را کاهش می‌دهند، هر چند که عمده بازار حسابرسی ایران در اختیار سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی گروه الف عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشد. همچنین از متغیرهای بیانگر نقش نظارتی حسابرس (دوره تصدی، استقلال حسابرس و تغییر حسابرس) با نوع گزارش حسابرسی  رابطه معنی­داری دارند.
نتیجه‌گیری:  فرصت­های سرمایه­گذاری نقش مهمی را در حیطه مالی شرکت بازی می­کند و موضوع تامین مالی خارجی برای شرکت­های با فرصت­های سرمایه­گذاری بالا نسبت به شرکت­های با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین بیشتر مطرح است لذا کیفیت حسابرسی بالا و کنترل ضمنی،  نقش بازدارندگی در دستکاری سود برای شرکت­های با فرصت سرمایه­گذاری متفاوت، را به همراه خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


 1. بنی مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن پور، شیوا. (1395). پژوهش­های تجربی و روش­شناسی در حسابداری (همراه با کاربرد نرم­افزارهای SPSS22, EVIEWS9 و STATA12، انتشارات ترمه، چاپ دوم
 2. حیدرپور، فرزانه و تابش، زهره. (1387). "بررسی ارتباط بین فرصت­های سرمایه­گذاری با سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 2، صص136-113.
 3. خادمی، وحید. (1388)."ارتباط بین فرصت­های سرمایه­گذاری و رشد دارایی­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." ماهنامه حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 207، ص 77-74.
 4. خواجوی، شکر الله و ناظمی، امین.(1384). "بررسی ارتباط بین سود و بازده سهام با تاکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 12، شماره 40، صص 37 - 60
 5. درخشان مهر، آرش و کرمی، صبا.(1398)."تاثیر دوره تصدی مدیر عامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری"،نشریه چشم­انداز حسابداری و مدیریت، دوره 2، شماره 6، صص30-17
 6. دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار، مصوب جلسه 08/05/1386 و اصلاحیه­های مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 7. ریاحی بلکویی، احمد، (1392). تئوری های حسابداری، جلد 1 و 2، ترجمه پارسائیان، علی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، ص 528، 530 ،645، 95
 8. سایت جامعه حسابداران رسمی ایران (1400)
 9. شورورزی، محمد رضا، آزادوار، ایمان. (1389). "تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت­های سرمایه­گذاری و عملکرد شرکت­ها"، نشریه حسابداری مدیریت، دوره3، شماره6، پائیز، صص 23-13
 10. عابدنظری، مونا، نوروش، ایرج و ابراهیمی، ابراهیم. (1392)." رابطه فرصت­های سرمایه­گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت­ها"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 39، صص1صص 166-147
 11. قافله‌باشی، سیدمحمد‌امین، زمانی فروشانی، محمدجواد، جودکی، زهرا و ایزدپور، مصطفی (1401). "تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، بهار 1401 ، شماره 53 ، از صفحه 155تا 174
 12. قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی (مصوب 21 دی 1372 و اصلاحیه مورخ 17 بهمن 1372 مجلس شورای اسلامی)
 13. قائمی، محمدحسین، قیطاسوند، محمود و توجکی، محمود. (1382). "تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 33، صص 150-131
 14. نیک‌کار، جواد، نیلچی، مسلم و استوار‌نژاد، فرهاد. (1401). "تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، بهار 1401 ، شماره 53 ، از صفحه 47 تا 66
 15. یحیی­زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین و پاکدین امیری، مجتبی.(1392). "بررسی تأثیر فرصت­های رشد در ارزش­گذاری جریان نقدی آزاد، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 1، صص 132-113
 16. Becker, C.L., DeFond, M.L., Jiambalvo, J., Subramanyam, K.R. (1998). “The effect of audit quality on earnings management”, Contemporary Accounting Research,  No15, 1–24.
 17. Brandon Gipper, Luzi Hail, Christian Leuz. (2018). “On the Economics of Audit Partner Tenure and Rotation: Evidence from PCAOB Data*”.
 18. DeFond, M.L., T.J. Wong, and S.H. Li. (2000). “The impact of improved auditor
  independence on audit market concentration in China”, Journal of Accounting and
  Economics
  , Vol 28, No3, pp 269-305.
 19. Francesco Scalera, Sylva Žáková Talpová. (2014). “International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?”, 10th International Strategic Management Conference. Available online at sciencedirect.com. 1877-0428 © 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license, (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Peer-review under responsibility of the International Strategic Management Conference. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.141, ScienceDirect, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 1248 – 1259.
 20. Francis J, Micheal S. A.(2007). “re-examination of the persistence of accruals and cash flows”. Journal of Accounting and Economics 2007; 43: 413-45.
 21. Hanwen Chen & Jeff Zeyun Chen & Gerald J. Lobo & Yanyan Wang. (2011). “Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”. Contemporary Accounting Research, Vol.28, No3, p-p. 892-925. / Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1105539
 22. Hewitt, Max and Hodge, Frank D. and Pratt, Jamie H.(2014). “How the Discovery of Accruals-Based vs. Real Earnings Management Affects Investment Decisions”, the European Accounting Association Annual, Congress,AvailableatSSRN:http://ssrn.com/abstract=2245204

or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2245204

 1. Hewitt, Max and Hodge, Frank D. and Pratt, Jamie H.(2015). “How Suspicions of the Method of Earnings Management and Its Underlying Motive Affect Investors’ Trust in Managers and Willingness to Invest in the Firm”, Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand Conference, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2245204 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2245204.
 2. Hsiao-Lun Lin, Ai-Ru Yen. (2022). “Auditor Rotation, Key Audit Matter Disclosures, and Financial Reporting Auality”,2022, Advances in Accounting Contents lists available at ScienceDirect, journal homepage:elsevier.com/locate/adiac, https://doi.org/10.1016/j.adiac.2022.100594
 3. Hsihui Chang, L.C. Jennifer Ho, Zenghui Liu, Bo Ouyang. (2021). “Income Smoothing and Audit Fees”, 2021, Advances in Accounting 54 (2021) 100547,  Contents lists available at ScienceDirect, journal homepage: elsevier.com/locate/adiachttps://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100547
 4. Iman Sarwokoa, Sukrisno Agoesb. (2014). International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia "An empirical analysis of auditor’s industry specialization, auditor’s independence and audit procedures on audit quality: Evidence from Indonesia", Available online at sciencedirect.com, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164,pp. 271–281.
 5. James S. Linck, Jeffry Netter, and Tao Shu. (2013). “Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment” /The Accounting Review, Vol.88, No.6, pp. 2117-2143. / Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=SSRN-id1573147
 6. Jing Du,Wanfu Li,Bin Lin,Yu Wang. (2018). “Government integrity and corporate investment efficiency”, China Journal of Accounting Research, Publisher: Date: September 2018, http://dx.doi.org/10.1016/j.cjar.2017.03.002. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjar.2017.03.002
 7. Kam-Wah Lai. (2009). “Does audit quality matter more for firms with high investment opportunities?”, Journal of Accounting And Public Policy, Vol.28. Issue1, School of Accounting and Finance, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Hong Kong Account. Public Policy 28 (2009) 33–50 journal homepage: www.elsevier.com/locate/jaccpubpol/Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=SSRN-id296899.
 8. Lennox, C., X. Wu and T. Zhang. (2016). “The effect of audit adjustments on earnings quality: Evidence from China”, Journal of Accounting and Economics 61:2-3, 545-562.
 9. Listya Yuniastuti Rahmina, Sukrisno Agoes, (2014). "Influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia", International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Available online at sciencedirect.com, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 ( 2014 ) 324 – 331.
 10. Louis KC Chan,Yasushi Hamao and Josef Lakonishok. (1991). “Fundamentals and Stock Returns in Japan”, Journal of Finance, 1991, Vol. 46, issue 5, 1739-64.
 11. Michael, E. Elizabeth, E. F. Chan, Li. (2014). “Fee pressure and audit quality”, Organizations and Society ,39 , 247–263.
 12. Nina (2017). “Investment climate in Russia and challenges for foreign business: The case of Japanese companies”, Journal of Eurasian Studies, https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.03.001, Journal of Eurasian Studies 8 (2017) 151–160.
 13. Nitai Chandra Debnath, Suman Paul Chowdhury & Safaeduzzaman Khan. 2022.”The impact of audit quality on real earnings management: evidence from Bangladesh”. International Journal of Disclosure and Governance, Int J Discl Gov 19, 218–231 (2022). https://doi.org/10.1057/s41310-021-00137-x
 14. Olga (2017). “Investment drought in the Russian economy: Structural characteristics and turnaround perspectives”, https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.02.005, Russian Journal of Economics, Volume 3, Issue 1, March 2017, Pages 71-82.
 15. Preeti Choudhary, Kenneth Merkley, Katherine Schipper.(2019). “The Last Chance to Improve Financial Reporting Reliability: Evidence from Recorded and Waived Audit Adjustments”, (First Version: October 2017- This Version: July 2019), PCAOB Data*.
 16. Richard Holowczaka, DavidLoutonb, HakanSaraoglu.(2019). “Testing market response to auditor change filings: A comparison of machine learning classifiers”, The Journal of Finance and Data Science Volume 5, Issue 1, March 2019, Pages 48-59.
 17. Sharif, Saqib.(2016). “Investment Opportunity Set, Corporate Governance Practices and Performance of Modarabas”, (July 23, 2016). 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya, Turkey Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2817821 or .http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2817821.
 18. Shenglan Chen, Hui Ma. (2017). “effects in decision-making: Evidence from corporate investment”,2017, China Journal of Accounting ResearchVolume 10, Issue 2, June 2017, Pages 167-188. open access, https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.11.002
 19. Sidney C M Leung, Bin Srinidhi, and Lingmin Xie. (2017).”Audit Tenure, Information Asymmetry and Earnings Quality”, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract = 2941949.
 20. Simon D.Norton.(2018). “Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage?”, journal homepage: elsevier.com/locate/cpa, Critical Perspectives on Accounting, 50 (2018) 56–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2017.09.003
 21. Sungg C.Bae.(2009). “On the interactions of financing and investment decisions”. Managerial Finance. Vol 35, PP: 691-699.
 22. Syeda Asiya Zenab Kazmi a, Marja Naaranoja b, Jussi Kantola. (2016).“Reviewing Pakistan’s investment potential as a foreign investor”, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya, Turkey, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.037, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235 ( 2016 ) 611 – 617.
 23. What is Beta (β) in finance?,Updated February 6, 2022, Corporate Finance Resources, 2022, http://corporatefinanceinstitute.com