تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، حسابداری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مقاله حاضر بررسی این ایده مد نظر است که آیا قیمت‌های سهم در بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس می‌‌کند؟ به این منظور رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام-شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است(ROR) و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس دادههای133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت مدلسازی به صورت رگرسیون چندگانه حاکی از این است که در هر سه رویکرد سود خالص(NI)، جریان نقد آزاد سهامداران(FCFE) و جریان نقد آزاد شرکت(FCFF) به طور متوسط 14/24، 37/29 و 68/23 درصد از ارزش بازاری سهام-شرکتها ناشی از اختیارهای واقعی بوده که از نظر آماری هم این مقادیر متفاوت از صفر میباشند. مقایسه به عمل آمده از قدرت و دقت مدلهای پیشبینی ناشی از سه رویکرد مذکور نشان میدهد رویکرد سود خالص(NI) در تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی به طور نسبی بهتر از دو رویکرد دیگر است.

کلیدواژه‌ها