اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم‌تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می-دهد، که در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و AMOS نسخه 20 و روش تحلیل مسیر داده‌های به‌دست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین اندازه هیأت مدیره و عدم‌تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین اندازه هیأت مدیره با کیفیت سود و افشای داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون‌بر این، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین استقلال هیأت مدیره با عدم‌تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود و افشای داوطلبانه از لحاظ آماری معنادار نیست. بین افشای داوطلبانه و عدم‌تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین کیفیت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. هم‌چنین، ترکیبی خطی از اندازه هیأت مدیره و افشای داوطلبانه، عدم‌تقارن اطلاعاتی را پیش‌بینی می‌کند. در نهایت، یافته‌ها نقش میانجی‌گری افشای داوطلبانه را در رابطه بین اندازه هیأت مدیره و عدم‌تقارن اطلاعاتی مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها