دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1397 
مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت

صفحه 5-20

ایرج نوروش؛ مهدی صفری گراییلی؛ ابولفضل مومنی یانسری


بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی

صفحه 37-56

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسن اسدی؛ علی عسکری نژاد امیری


هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

صفحه 189-210

فاطمه صراف؛ قدرت اله برزگر؛ مهسا محمدی