هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت

چکیده

هموارسازی سود بیان­گر تلاش مدیریت برای کاستن عمدی از نوسانات سود است. هموارسازی از طریق اختیار حسابداری، موجب بهبود و یا تحریف اطلاعات مربوط به سود واقعی می­شود. از طرفی ادبیات اخیر نشان می­دهد که شرکت­های با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر شرکت­ها، در هموارسازی سود و گزارشگری مالی دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هموارسازی و مسئولیت اجتماعی بر شاخص کیو­توبین به عنوان نماینده ارزش شرکت است؛ و به منظور هموارسازی از دو شاخص استفاده می­شود: هموارسازی از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی از طریق اقلام تعهدی اختیاری.با مطالعه دقیق ادبیات، دو فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 120 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله 1392-1389 انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک پولینگ دیتا برای برآورد مدل­های پژوهش و آزمون فرضیه استفاده شده است و با استفاده از آزمون t و F معنی­داری ضرائب و مدل بررسی می­شود.نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هموارسازی و مسئولیت اجتماعی با کیو­توبین در شرکت­های هموارساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با مسئولیت اجتماعی بالا، رابطه معناداری وجود دارد. یعنی ارزش، در شرکت­های هموارساز با مسئولیت اجتماعی بالا، نسبت به شرکت­های غیرهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها