بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت‌های واقعی و تأثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر درک سرمایه‌گذاران از پایداری اجزا سود می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی و همچنین از سیستم معادلات هم‌زمان توسط آزمون میشکین در نرم‌افزار ایویوز 9 استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی تحقیق پنج سال از سال 1389 تا 1395 می‌باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که شرکت‌های مظنون به دستکاری سود از مدیریت هزینه‌های اختیاری و همچنین مدیریت هزینه‌های تولید به عنوان یک استراتژی برای دستکاری در نتایج صورت‌های مالی‌شان استفاده کرده‌اند ولی استفاده آن‌ها از مدیریت وجوه نقد عملیاتی به عنوان یک استراتژی برای دستکاری در نتایج صورت‌های مالی‌شان مورد تأیید قرار نگرفت. و همچنین نتایج نشان داد که مدیریت فعالیت‌های واقعی برای دستکاری سود در هر سه سطح آن، باعث درک نادرست سرمایه‌گذاران از پایداری اجزا سود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها