دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1397 
تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد

صفحه 5-24

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ سروناز قیطانچیان؛ حمید کلهرنیا