رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استاد دانشگاه، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

2 استادیار، حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، حسابداری، مؤسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، مدیریت واقعی سود که با استفاده از روش‌های کاهش غیرعادی هزینه های اداری عمومی و فروش، افزایش غیرعادی سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و تولید بیش از حد اندازه‌گیری می‌شود به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت واقعی سود با استفاده از روش‌های فوق‌الذکر و بازده غیرعادی سهام، رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها