ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه‌ی آموزش عالی پرندک، دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی پرندک، ایران

چکیده

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که شواهد اندکی در رابطه با نقش و ویژگی‌های آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد شرکت‌ها می‌باشد. براین اساس، اطلاعات مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1393 به روش مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها