اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر رابطه بازده سهام و حجم معامله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه غیرانتفاعی پرندک ، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر اندازه شرکت‌ها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شر‌کت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکت‌ها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونه‌ای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها