نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌ بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو‌هیأت‌علمی، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد‌کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چگونگی تامین مالی از مسائلی است که معمولاً هر شرکت با آن مواجه می‌باشد. دسترسی به منابع کم هزینه و با ریسک پایین از اهداف حائز اهمیت مدیران است. یکی از شیوه‌های متداول تامین مالی، اجاره‌های عملیاتی می‌باشد که با وجود خارج از ترازنامه بودن و تأثیر بر دارایى‌هاى جارى و ثابت، صرفاً در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود. در این پژوهش تلاش شده است تا نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی شرکت‌ها بررسی شود. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 75 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 لغایت1393 انتخاب شده است. در این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. در فرضیه اول رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه و نسبت بدهی‌های شرکت‌ها بررسی شد. نتایج بدست آمده از وجود رابطه معنی‌دار بین تامین مالی خارج از ترازنامه و نسبت بدهی‌های شرکت‌ها حکایت دارد. در فرضیه دوم رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه و درماندگی مالی شرکت‌ها مورد آزمون قرار گرفت. بررسی‌ها وجود رابطه معنی‌دار بین تامین مالی خارج از ترازنامه و درماندگی مالی شرکت‌ها را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها