دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1398 
بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی

صفحه 53-70

محمد مهدی نادری نورعینی؛ منصور سرفراز؛ علیرضا محمدی