تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام می‌پردازد، در راستای انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1390-1394) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنادار بودن آن‌ها با استفاده از آماره Fو t مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی خود همبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و بازده غیر عادی سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین خطای پیش‌بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت و معنادار برقرار است و بین خطای پیش‌بینی سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام ارتباط معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها