بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار مؤسسه آموزش عالی پرندک

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در پژوهش پیش‌رو رابطه کیفیت سود و بازده اضافی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع بود که "آیا کیفیت سود نقش قابل ملاحظه‌ای در عکس‌العمل بازار نسبت به قیمت‌گذاری نادرست و در نتیجه آن بر بازده‌های اضافی دارد و یا خیر". بدین منظور ابتدا، تعداد 59 شرکت در بازه زمانی 1393-1380 انتخاب شدند، سپس کیفیت سود شرکت‌های مذکور با استفاده از معیارهایی همچون: پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، نوسان سود، اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش شرکت، اندازه‌گیری شد و در انتها رابطه بین کیفیت سود و بازده‌ اضافی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اکثر معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود با بازده اضافی رابطه معناداری ندارد. بطور مشخص از بین معیارهای مذکور تنها، معیار نوسان سود و معیار اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده اضافی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها