دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1398 
بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام

صفحه 31-52

فرزانه نصیر زاده؛ محمد حسین ذولفقار آرانی؛ جواد رجبعلی زاده