استفاده از مدل DEA برای بررسی اثر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی فنی بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری حسابداری، کارشناس ارشد اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه اثر جریان سرمایه صندوق های سرمایه گذاری بر کارایی فنی بازار با استفاده از مدل DEAبر 22 صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 89 تا 92 در بازار سرمایه فعال بوده اند،پرداخته است. جهت استفاده ازمدل DEA مقادیر حجم معاملات و مجموع داراییها بعنوان متغیر های ورودی و مقادیر ارزش بازار صندوق‌های سرمایه گذاری و شاخص کل بازاربه عنوان متغیر های خروجی درنظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین شاخصهای جریان سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری یعنی جریان صدور،جریان ابطال و جریان خالص صندوق‏های سرمایه گذاری با کارایی فنی بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها