تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

نظر به آنکه مدیریت سود واقعی یک رفتار مدیریتی محبوب ‌است مدیران باهدف گزارش دهی مالی، از شیوه‌های عادی و نرمال کسب‌وکار فاصله گرفته و بر نگهداشت وجه نقد تاثیر می‌گذارند. با توجه به آن که دارایی‌های نقدی برای پیش‌بینی ارزش شرکت توسط سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، فعالیت‌های مدیریت سود واقعی تهاجمی می‌تواند بر ارزشی که سرمایه‌گذاران برای نگهداشت وجه نقد قائل می‌شوند، تاثیر بگذارد. لذا در این پژوهش هدف اصلی آن است که ، هنگامی‌که مدیران شرکت‌ها به شکل تهاجمی اقدام به فعالیت‌های مدیریت سود واقعی می‌نمایند، چه تاثیری بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها خواهد گذاشت. بدین منظور نمونه‌ای شامل 102 شرکت در طی دوره 1391 تا 1396 از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های ترکیبی جهت بررسی آزمون فرضیه‌ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین شاخص مدیریت سود واقعی تهاجمی و ارزش نگهداشت وجه نقد با بازده غیرعادی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که با افزایش مدیریت سود واقعی تهاجمی، ارزشیابی سهامداران از نگهداشت وجه نقد شرکت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها