بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1394-1384 بوده و 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از نرم‌افزار EViews استفاده شده است. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش مدیریت سود بر اساس شاخص‌های جونز تعدیل شده، کوتاری و کازنیک، متغیر وابسته پژوهش، حق‌الزحمه حسابرسی ، متغیرهای کنترلی نرخ رشد، فرصت سرمایه‏گذاری، اندازه شرکت و اهرم مالی و متغیر تعدیل‌کننده نوع مالکیت شرکتی (مجازی) نیز استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) بر حق‏الزحمه حسابرسی شرکت‏ها، تأثیر ندارد. این در حالی است که در شرکت‌های دارای مالکیت عمده خصوصی، علی‏رغم بالا بودن مدیریت سود بر حسب معیارهای مختلف، میزان هزینه حسابرسی به طور قابل ملاحظه‌ای پایین بوده است. همچنین، تأثیر نوع مالکیت شرکتی و فرصت سرمایه‏گذاری شرکت‏ها بر حق‌الزحمه حسابرسی، منفی و معنی‌دار و تأثیر اندازه شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، مثبت و معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها