بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود در شرکت‌های با ارزش بالا یعنی شرکت‌هایی که در بالاترین پنجک نسبت قیمت به سود هستند و کیفیت حسابرسی اندازه‌گیری شده با دو متغیر اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس بررسی شده است. در پژوهش حاضر موسسات حسابرسی از نظر اندازه به دو گروه موسسه‌های بزرگ و موسسه‌های غیر‌بزرگ تقسیم شده‌اند و دوره تصدی حسابرس نیز به دو گروه دوره تصدی چهار سال و کمتر از چهار سال تقسیم می‌شود. بررسی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در دوره زمانی 1387 تا 1391 نشان داد که شرکت های با ارزش بالا سطح اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند و کیفیت حسابرسی نیز بر این رابطه تاثیرگذار نیست. در این راستا می توان نتیجه گرفت که شرکت های پرارزش به وضعیت عملکرد آتی خود اطمینان داشته و در نتیجه تلاش نمیکنند تا با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود نمایند. بعلاوه حسابرسی با کیفیت بیشتر نیز اثر کاهشی معنی داری بر سطح مدیریت سود این شرکت ها ندارد.

کلیدواژه‌ها