دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، فروردین 1394 
1. سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل

صفحه 4-11

احمد احمدپور؛ سید جواد ابراهیمیان