نویسنده = هاشم ولی پور
سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 12، دی 1390، صفحه 136-150

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ سیده سارا موسوی


محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 46-61

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ هاشم ولی پور