تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد

10.22034/iaar.2010.105171

چکیده

مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیو شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه می­نماید.

کلیدواژه‌ها