ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل مؤثر شرکت‌ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل‌های کمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/iaar.2023.172760

چکیده

بحران­های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه­های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به‌عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو شناسایی ویژگی­های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حائز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی­های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته‌شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله‌ای عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص­ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال­های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص­های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.

کلیدواژه‌ها


 1. افلاطونی، عباس. (1396). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی: قابل استفاده برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، انتشارات ترمه.
 2. اکبری ، احمد ، پورزمانی ، زهرا (1399) "تاثیر ساختار شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی " تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری و حسابرسی، شماره 46، صص 21-42.
 3. بنی مهد ، بهمن ، عربی ، مهدی ، حسن پور ، شیوا. (1395). کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری، انتشارات ترمه .
 4. حافظ نیا، محمدرضا. (1389). مقدمه­­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­­ها (سمت)، چاپ هفدهم.
 5. رضایی، فرزین؛ ترابیان، محسن و مختاری، فرشته. (1398). "ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد  گزارشگری یکپارچه"، نشریه علمی تخصصی شباک، 5 (3)، 67-80.
 6. ستایش ، محمدحسین و مهتری، زینب. (1397). "چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، 10 (2) ، 85-106.
 7. غلامرضایی ، محسن ، مافی ، منصور (1394)"فرآیند ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی " فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 4 ، شماره 13 ، صص 88-100.
 8. فخاری ، حسین و بابادی، کامران. (1395). "گزارشگری یکپارچه، گزارشگری آینده ؛ مطالعه موردی گروه دارویی"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ارومیه ، دانشگاه ارومیه .
 9. کشاورزیان ، ندا ، شیخ ، محمد جواد (1398) "پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی در بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار " تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 43، صص 151-170.
 10. Adamz, K. (2013), "The association between firm-specific characteristics and disclosure: the case of Saudi Arabia", Managerial Auditing Journal, 21 ( 5), 476-496.
 11. Anderson, A., Herring, P. & Pawlicki, A. (2012). "EBR: The Next Step", Journal of Accountancy, June.http://www.journalofaccountancy .com /Issues/2005/Jun/EbrTheNextStep.htm.
 12. Akiteo, J., Manes-Rossi, F., Orelli Rebecca, L. (2014). "Integrated reporting and integrated thinking in Italian public sector organisations", Meditari Account. Res. 25 (4), 553–573.
 13. Ateli, C., J. (1980). "Integrated Reporting: Insights, gaps and an agenda for future research", Audit. Account. J. 27 (7), 1042–1067.
 14. Ayridel, J., W. (2019). "Integrated reporting in South Africa in 2012: perspectives from South African institutional investors", Meditari Account. Res. 23 (2), 197–221.
 15. Bernan, A. Aasgk .m ,. and Kahl, A. (2009). "Corporate financial disclosure in Canada", Research Monograph,No. 1, Canadian Certified General Accountants Association, Vancouver.
 16. Brwan , RK. and Deiliard, A. (2014). "The relationships between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain", Accounting and Business Research, 25 ( 97), 41-53.
 17. Btindag , J., Bernardi, C.and Guthrie, J., Torre, M. (2017). "Barriers to implementing the International Integrated Reporting Framework:a contemporary academic perspective", Meditari Account. Res. 25
 18. Dinger and Einch. (2010). "Excellence in Integrated Reporting Awards 2017: a Survey of Integrated Reports from South Africa’s Top 100 JSE-Listed Companies and Top 10 State-Owned Companies", Johannesburg, EY, South Africa.
 19. Di toldeto , G.,. and Bogato, C. (2013). "Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European multinational corporations", Journal of International Business Studies, 26 ( 3), 555-572.
 20. Deloitte, February. (2016). "Integrated Reporting Nevigating your way to a truly Integrated Report.
 21. Eccles, R.G., Krzus, M. (2014). "One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy",Wiley, New ersey,USA.http://www.sustainabilitysa.org/PressReleases/PressReleases2010/Anintegratedreportisanewrequirement.asp
 22. Eridil, J.C., Berg, N. (2019). "Determinants of traditional sustainability reporting versus integrated reporting. an institutionalist approach. Bus", Environ, 21 (5),299–316.
 23. Eshmit, F. (1970)." A cost benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed companies", Account. Rev. 9 (2), 245–263.
 24. Eteli, D. (1980). "Improving stakeholder value through sustainability and integrated reporting", CPA J. 84 (3), 57–61.
 25. Fasiou C.J. (2006). "Can less environmental disclosure have a legitimising effect? Evidence from Africa", Acc. Soc. 31 (8), 763–781.
 26. Finicial Reporting Console. (2011). "The determinants of audit fees: some empirical models", Journal of Business Finance &Accounting, 21:1071-1095. 61–480.
 27. lavoshi, V. (1975). "The Association between Integrated Reporting and Company Financial Performance: A Graphical Time-Series Approach (Masters of Business AdministrationProject)", Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria, South Africa.
 28. Horgish, R., Kühnen, M. (2016). "Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research.J. Cleaner Prod. 59 (Suppl C), 5–21.
 29. king, S.H. (2009). "Incremental information content of required disclosures contained in management discussion and analysis", The Accounting Review, 72 ( 2), 285-301.
 30. Makonchi, R., M. (2017). "Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Cleaner Prod. 59 (Suppl C), 5–21.
 31. Maroun, warren. (2019). "Does external assurance contribute to higher quality integrated reports?", Public. Policy110, (2), 173–190.
 32. Mily , D., and Gry .,Y.G. (2013). "Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: the roles of stakeholder orientation and financial transparency", Account. Public Policy, 33 (4), 328–355.
 33. Nalin, E. (2010). "The determinants of forward-looking information in management commentary: evidence from Italian listed companies", International Business Research, 6 ( 5), 30-44.
 34. Wender , K. (2016). "Narrative disclosure and earnings performance: evidence from R&D", Accounting Review, 89 ( 2), 725-757.
 35. Wilimaz, O., Ecer, A. and Adamaz H. (2013). "Disclosure of forward looking information: evidence from listed companies on Istanbul Stock Exchange (ISE)", Investment Management & Financial Innovation, 3 ( 2), 197-216.
 36. Wovrdachiz, Y., Jiang, P. and Tan, W. (2016). "A transparency disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies", Journal of Accounting and Public Policy, 29 (3), 259-280.