شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، تهران مرکزی

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه مالی وحسابداری، دانشگاه آزاداسلامی، قم

4 دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

10.22034/iaar.2023.179296

چکیده

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه‌وتحلیل هر یک از آن‌ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به‌طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می‌شود. در این مسیر مشکلات و چالش‌های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن‌ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می‌باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می‌باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک‌های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن‌آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده‌ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون‌سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. برزگری خانقاه، جمال و مریم قدک فروشان، (۱۳۹۸)، "ریسک مالیاتی و ارزش شرکت در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای"، دومین همایش ملی پیشرفت‌های نوین در عرصه علم و فرا علم، مشهد، گروه پژوهشی قرآن و معرفت‌شناسی،

 

 1. جعفرنژاد، نوید و عباس مقبل با عرض و عادل آذر (۱۳۹۳). "شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با روش فراترکیب". چشم‌انداز مدیریت صنعتی. ش ۱۵. ص ۱۰۷-۸۵
 2. حاج نایب، سمیه و محمدرضا جعفری پور، (۱۳۹۷)، "مطالعه حق‌الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با ریسک مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران، تهران، مرکز بین‌المللی همایش‌ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام،
 3. دستگیر، محسن و رمضانی، سید مهدی و عسگری، علی و خانی، عبدالله (۱۳۹۳) "ارائه مدلی برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک"پژوهشنامه مالیات، شماره ۷۳ بهار ۱۳۹۴
 4. دلخواه جلیل، نادر آریا. (1397). "عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های امور مالیاتی (مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور)". پژوهش‌نامه مالیات، جلد ۲۶ شماره ۳۹ صفحات ۱۹۳-۲۲۰
 5. رمضانی مهدی و علی عسگری. (1394). " مدیریت ریسک مالیاتی با تأکید بر اندازه و نوع فعالیت مؤدیان حقوقی "پژوهش‌نامه مالیات، سال 1394، شماره ۲۸
 6. ساری، محمدعلی؛ حسین اعتمادی و سحر سپاسی، (۱۳۹۶)، "ارزیابی ریسک سیاست‌های کمینه‌سازی مالیات شرکت‌ها"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 14 (54).
 7. ساری، محمدعلی و حسین، اعتمادی، (1397)، "ارائه الگویی بهینه برای کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها بر اساس مؤلفه‌های کیفیت محیط اطلاعات‌ داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی"، دانش حسابداری مالی، مقاله 1، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1397، صفحه 1-23
 8. ساری، محمدعلی؛ حسین اعتمادی و سحر سپاسی. (1398). " نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی در کاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره ۲۳، شماره ۲ – (1398)
 9. شیری حکم آبادی، علی وجمشیدی، حمید و میرسپاسی، نیلوفر، (1397)، "راهکارهای حسابرسی مالیاتی براساس مدل حسابرسی مبتنی برریسک"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 37 بهار 1397
 10. فخر آل علی، فرزاد و نوایی نژاد، عباس."ارزیابی مدیریت ریسک فناوری در سازمان‌های ایرانی". دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد قرن ۲۱، آذرماه ۱۳۹۵ تهران
 11. مرعی اذکاری، مریم و فرزین رضایی، (۱۳۹۴)، "تأثیر ریسک مالیاتی بر ریسک آتی شرکت"، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، تهران، شرکت دانش‌محور ارتاخه،
 12. موسوی سید یحیی، احمد ابراهیمی کرهرودی، (1397)، "بررسی مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی ایران"، پژوهش‌نامه مالیات، جلد ۲۶ شماره ۳۷ صفحات ۷۳-۹۸
 13. Alabede, James O. Zaimah Bt. Zainol Ariffin & Kamil MIdris. (2011). "Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria", International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue 78.
 14. Becker, K. & Smidt, M. (2015). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, In Press.
 15. Christian Plesner Rossing 2013 "Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management" Management Accounting Research. (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2013.04.008
 16. Clara Pérez Cornejo, Esther de Quevedo Puente, Juan Bautista Delgado García, How to Manage Corporate Reputation? The effect of Enterprise Risk Management Systems and Audit Committees on Corporate Reputation, European Management Journal (2019), doi: 10.1016/j.emj.2019.01.005
 17. Christian Plesner Rossing 2013 "Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management" Management Accounting Research. (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2013.04.008
 18. De-fa Cai1, Nan-nan Ni, and Jing Cai 2015 "Big Enterprise Tax Risk Management: Warning, Simulation and Application" International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol.8, No.4 (2015), pp.135-146, http://dx.doi.org/10.14257/ijunesst.2015.8.4.14
 19. Fábio Lotti Oliva,2015" A Maturity Model for Enterprise Risk Management: A Research for Brazilian Companies, Intern" Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.007
 20. Khwaja, Munawer Sultan, Rajul Awasthi, and Jan Loeprick. (2011). "Risk-Based Tax Audits: Approaches and Country Experiences", The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433.
 21. Muhammad Kashif Shad, Fong-WoonLai, Chuah LaiFatt, Jiří Jaromír Klemešc Awais Bokhari 2019 " Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework" Journal of Cleaner Production Volume 208, 20 January 2019, Pages 415-425

Subramaniam, N. Wahyuni, D. Cooper, B. J. Leung, P. and Wines, G. (2015). Integration of carbon risks and opportunities in enterprise risk management systems: evidence from Australian firms. Journal of Cleaner Production, 96,