نویسنده = حسین کاظمی
ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار

دوره 14، شماره 56، دی 1401، صفحه 53-74

علیرضا اکبری امامی؛ جواد رضازاده؛ حسین کاظمی


تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 67-80

سینا خردیار؛ حسین کاظمی؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ جاوید یار احمدی


بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 74-89

حسین کاظمی؛ زهره سعادتی‏نژاد


مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها

دوره 5، شماره 18، تیر 1392، صفحه 42-55

حسین کاظمی؛ علی جهانگیری لیواری